Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Druki do pobrania

 

Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

 SW-1 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

 SW-1 Załącznik nr 1 - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB) 

 SW-1 Załącznik nr 2 - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB) 

 SW-1 Załącznik nr 3 - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB) 

 SW-2 Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB) 

 SW-3 Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB) 

 SW-4 Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB) 

 SW-5 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB) 

 SW-6 Wniosek o udział w mediacjach dotyczących polubownego rozstrzygnięcia sporu o ustalenie wysokości szkód łowieckich - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB) 

 SW-7 Wniosek o poświadczenie oświadczenia rolnika - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 SW-8 Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB) 

 SW-9 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew - POBIERZ PLIK PDF(0,15MB)

 SW-10 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

 

Wydział Inwestycji, Remontów i Utrzymania

 IR-1 Wniosek o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym - POBIERZ PLIK PDF(0,16MB)

 IR-2 Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam - POBIERZ PLIK PDF(0,16MB)

 IR-3 Formularz zgłoszeniowy dotyczący zajęcia terenu: Centrum Piknikowego na Osiedlu Polanka przy ul. Modrzewiowej, Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku oraz Rynku - POBIERZ PLIK DOC(0,06MB)

 

Wydział Budżetu i Finansów

 BF-1 Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-3 Wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-4 Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-5 Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-6 Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-7 Żądanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawapodatkowego - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-8 Wniosek w sprawie zmiany zakresu postępowania podatkowego - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-9 Podanie o wznowienie postępowania podatkowego - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-10 Podanie o przywrócenie terminu - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-11 Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-12 Podanie o zmianę decyzji ostatecznej - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-15 Wniosek o umorzenie wszczętego postępowania podatkowego - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-16 Odwołanie od decyzji podatkowej - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-17 Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 BF-20 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-21 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-24 Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego - POBIERZ PLIK DOC(0,05MB)

 BF-25 Oświadczenie o ustanowieniu wyręczyciela - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-26 Oświadczenie w sprawie zwolnienia pojazdów używanych do celów rolniczych z podatku od środków transportowych - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 BF-30 Wniosek o zwrot nadpłaty podatku - POBIERZ PLIK PDF(0,15MB)

 BF-31 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej - POBIERZ PLIK PDF(0,13MB)


Wydział Spraw Obywatelskich

 Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia - POBIERZ PLIK PDF(0,13MB)

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)

 SO-3 Protokół rozprawy administracyjnej - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 SO-4 Protokół przesłuchania świadka/strony - POBIERZ PLIK DOC(0,02MB)

 SO-8 Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze decyzji administracyjnej - POBIERZ PLIK DOC(0,02MB)

 SO-9 Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej - POBIERZ PLIK PDF(0,22MB)

 SO-10 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku zameldowania w lokalu, z akt ewidencji ludności - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 SO-11 Druk pełnomocnictwa z zakresu: zameldowania na pobyt stały/czasowy, wymeldowania z pobytu stałego/czasowego, zgłoszenia wyjazdu poza granice RP, zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP, pobrania zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu w chwili dokonana danej czynności - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 SO-14 Wniosek o potwierdzenie kserokopii dowodu osobistego za zgodoność z oryginałem - POBIERZ PLIK PDF(0,16MB)

 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL - POBIERZ PLIK PDF(0,66MB)

 Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym - POBIERZ PLIK PDF(0,36MB)

 Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych - POBIERZ PLIK PDF(0,40MB)

 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)

 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - POBIERZ PLIK DOC(0,18MB)

 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - POBIERZ PLIK DOC(0,20MB)

 Zgłoszenie pobytu czasowego - POBIERZ PLIK DOC(0,26MB)

 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - POBIERZ PLIK DOC(0,17MB)

 Zgłoszenie pobytu stałego - POBIERZ PLIK DOC(0,21MB)

 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - POBIERZ PLIK DOC(0,16MB)


Urząd Stanu Cywilnego

 USC-1 Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 USC-2 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 USC-3 Wniosek o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 USC-4 Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu - urodzenie - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 USC-5 Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - małżeństwo - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 USC-6 Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego - zgon - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 USC-7 Wniosek o wydanie zezwolnenia na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 USC-8 Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 USC-9 Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 USC-10 Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 USC-11 Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 USC-12 Wniosek o transkrypcję aktu zgonu - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 USC-13 Wniosek uniwersalny - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 USC-14 Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 USC-15 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 USC-16 Wniosek o o wydanie zaświadczenia stwierdzająceg, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 USC-17 Wniosek o rejestrację urodzenia, które nastąpiło poza granicami RP - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 USC-18 Wniosek o rejestrację zgonu, który nastąpił poza granicami RP - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 USC-19 Wniosek o rejestrację małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 USC/W/11 Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - POBIERZ PLIK PDF(0,09MB)


 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych

 RF - 1 Ankieta do internetowej bazy firm - POBIERZ PLIK DOC(0,13MB)

 RF - 2 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - POBIERZ PLIK DOC(0,05MB)

 RF - 3 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - POBIERZ PLIK DOC(0,05MB)

 RF - 4 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 RF - 5 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 RF - 6 Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskieobiektu nie będącego obiektem hotelarskim - POBIERZ PLIK DOC(0,09MB)

 CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - POBIERZ PLIK PDF(0,32MB)

 CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (z załącznikiem) - POBIERZ PLIK ZIP(1,40MB) 

 Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 - POBIERZ PLIK PDF(0,13MB)

 

Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości

 PG-1 Wniosek o uproszczony wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - POBIERZ PLIK RTF(0,07MB)

 PG-2 Wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do celów projektowych - POBIERZ PLIK RTF(0,07MB)

 PG-3 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału - POBIERZ PLIK RTF(0,07MB)

 PG-4 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - POBIERZ PLIK RTF(0,07MB)

 PG-5 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 PG-6 Wniosek w sprawie wykupu mieszkania komunalnego - POBIERZ PLIK RTF(0,06MB)

 PG-7 Wniosek o podział nieruchomości - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 PG-8 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 PG-9 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - POBIERZ PLIK RTF(0,07MB)

 PG-10 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie polożenia działki na obszarze rewitalizacji - POBIERZ PLIK RTF(0,06MB)

 

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych 

 ZS-1 Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego - POBIERZ PLIK RTF(0,26MB)

 ZS-2 Wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu - POBIERZ PLIK RTF(0,15MB)

 ZS-3 Wniosek o przedłużenie umowy na lokal socjalny - POBIERZ PLIK RTF(0,15MB)

 ZS-4 Wniosek o zamianę mieszkania - POBIERZ PLIK RTF(0,14MB)

 ZS-5 Deklaracja o wysokości dochodów - POBIERZ PLIK RTF(0,11MB)

 ZS-6 Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu/budynku mieszkalnego - POBIERZ PLIK RTF(0,10MB)

 ZS-7 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów umożliwienia dokonania zamiany lokali mieszkalnych - POBIERZ PLIK RTF(0,04MB)

 ZS-8 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów mieszkaniowych - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB)

 

 Opublikował: 2004-01-11 10:41:59 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2018-06-21 12:22:15 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice