Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Kontrole

INSTRUKCJE I REGULAMINY

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice.  [ CZYTAJ ]

 

Zarządzenie Burmistrza nr 2505 z dnia 18.11.10. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kontroli Finansowej i uchylenia Regulaminu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach organizacyjnych Gminy Polkowice.
  POBIERZ PLIK PDF(2,79MB)

 

KONTROLE  

 Sprawozdanie z kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Polkowice i jednostkach organizacyjnych gminy Polkowice za rok 2017 - POBIERZ PLIK PDF(4,31MB)

 Informacja pokontrolna Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oznaczona WP.422.297.2017.RS dotycząca realizacji procedur udzielania zamówień publicznych w projekcie nr RPDS.03.03.01-02-0074/16 pn.: "Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)" - POBIERZ PLIK PDF(0,99MB)

 Sprawozdania z kontroli zewnętrznych Urzędu Gminy Polkowice przeprowadzonych w roku 2017 - POBIERZ PLIK PDF(1,34MB)

 Sprawozdanie z kontroli administracyjnych w Urzędzie Gminy Polkowice przeprowadzonych w roku 2017 - POBIERZ PLIK PDF(1,22MB)

 Sprawozdanie z kontroli finansowych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych gminy Polkowice w roku 2017 - POBIERZ PLIK PDF(2,15MB)

 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7.08.2017 r., oznaczonego ZP-ZS.946.18.2017.MO z kontroli w trybie zwykłym w zakresie obejmującym realizację zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu „Maluch - edycja 2016” moduł 2 dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Gminę Polkowice z udziałem programu „Maluch” - POBIERZ PLIK PDF(1,93MB)

 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.11.2017 r., oznaczonego FB-KF.431.21.2017.DW z kontroli problemowej w trybie zwykłym w zakresie obejmującym „Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej” wraz z informacją AW.1710.3.2017 z 11.12.2017 r. o realizacji zaleceń pokontrolnych. - POBIERZ PLIK PDF(7,84MB)

 Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 05.05.2017 r., sygn. sprawy DEF-K-II.44.72.2017 z kontroli na dokumentach realizacji projektu o nr RPDS.03.04.01-02-0005/16 pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice” - POBIERZ PLIK PDF(1,45MB)

 Sprawozdanie dotyczące kontroli zarządczej za rok 2016 - POBIERZ PLIK PDF(4,07MB)

 Sprawozdania z kontroli zewnętrznych Urzędu Gminy Polkowice przeprowadzonych w roku 2016 - POBIERZ PLIK PDF(1,85MB)

 Sprawozdanie z kontroli administracyjnych w Urzędzie Gminy Polkowice przeprowadzonych w roku 2016 - POBIERZ PLIK PDF(1,35MB)

 Sprawozdanie z kontroli finansowych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych gminy Polkowice w roku 2016 - POBIERZ PLIK PDF(2,57MB)

 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego oznaczone nr NK-KE.431.21.2016.IJ z dnia 21 września 2016 r. z kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - POBIERZ PLIK PDF(3,94MB)

 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego oznaczonego NK-KS.431.1.20.2016.MK z dnia 16 sierpnia 2016 r. z kontroli problemowej w zakresie realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla gminnego zadań zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - POBIERZ PLIK PDF(5,07MB)

 Sprawozdania z kontroli zewnętrznych Urzędu Gminy Polkowice przeprowadzonych w roku 2015 - POBIERZ PLIK PDF(11,41MB)

 Sprawozdanie z kontroli administracyjnych w Urzędzie Gminy Polkowice przeprowadzonych w roku 2015. - POBIERZ PLIK PDF(6,51MB)

 Sprawozdanie z kontroli finansowych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych gminy Polkowice w roku 2015 - POBIERZ PLIK PDF(4,43MB)

 Wystąpienia pokontrolnego Wojewody Dolnośląskiego oznaczonego PS-P.862.9/2015/EG z dnia 25.02.2015 r. z kontroli w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - POBIERZ PLIK PDF(4,76MB)

 Wystąpienia pokontrolnego RIO we Wrocławiu oznaczonego WK.WR.40.23.2015.224. z dnia 26 sierpnia 2015 r. z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy Polkowice - POBIERZ PLIK PDF(6,36MB)

 Wystąpienia pokontrolnego Wojewody Dolnośląskiego oznaczonego PS-IS.946.186.2015.MO z dnia 26 maja 2015 r. z kontroli realizacja programu „Maluch 2013 - edycja 1” - POBIERZ PLIK PDF(5,18MB)

 Wystąpienia pokontrolnego Wojewody Dolnośląskiego oznaczonego BZ-ZKSO.431.20.2015.TS z dnia 10 lipca 2015 r. z kontroli w zakresie sposobu rejestracji przebiegu imprez masowych - POBIERZ PLIK PDF(3,85MB)

 Wystąpienia pokontrolnego NIK Delegatura we Wrocławiu oznaczonego LWR.411.005.03.2015 D/15/505 z dnia 27 sierpnia 2015 r. z kontroli działalności Urzędu w zakresie realizacji obowiązku dostosowania strony internetowej Gminy Polkowice do potrzeb osób niepełnosprawnych - POBIERZ PLIK PDF(15,54MB) 

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

 

Zarządzenie Burmistrza nr 2002/17 z dnia 20.12.17
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Polkowice na rok 2018
Treść zarządzenia - plik PDF (0.62MB)

 

Zarządzenie Burmistrza nr 1970/17 z dnia 29.11.17
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice na rok 2018
Treść zarządzenia - plik PDF (0.4MB)

 

Zarządzenie Burmistrza nr 1459/17 z dnia 22.02.17
w sprawie Regulaminu przeprowadzenia kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Polkowice
Treść zarządzenia - plik PDF (3.48MB)

 

Zarządzenie Burmistrza nr 1458/17 z dnia 22.02.17
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej na rok 2017 w innych podmiotach, które otrzymują środki publiczne lub otrzymują pomoc publiczną z budżetu gminy Polkowice
Treść zarządzenia - plik PDF (0.42MB)

 

Zarządzenie Burmistrza nr 1364/16 z dnia 21.12.16
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Polkowice na rok 2017
Treść zarządzenia - plik PDF (0.59MB)

 

Zarządzenie Burmistrza nr 1333/16 z dnia 06.12.16
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice na rok 2017
Treść zarządzenia - plik PDF (0.42MB)

 

Zarządzenie Burmistrza nr 731/15 z dnia 09.12.15
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Polkowice na rok 2016
Treść zarządzenia - plik PDF (0.66MB)

 

Zarządzenie Burmistrza nr 705/15 z dnia 02.12.15
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice na rok 2016
Treść zarządzenia - plik PDF (0.43MB)

 

 

ArchiwumOpublikował: 2004-11-08 15:46:47 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Bożena Wiœniewska - Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Aktualizował: 2018-05-16 14:05:19 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice