Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Dostęp do informacji publicznej


Udostępnianie informacji publicznych będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Polkowice następuje:

1.  Statusu prawnego gminy Polkowice,

2.  Organizacji gminy,

3.  Przedmiocie działalności i kompetencjach gminy,

4.  Organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencje,

5.  Struktury własnościowej,

6.  Majątku, którym dysponuje gmina,

7.  Trybu działania organów gminy, w tym w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich 8.  działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

8.  Sposobu stanowienia aktów publiczno-prawnych,

9.  Sposobu przyjmowania i załatwiania spraw,

10.  Stanu przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania,

11.  Prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwach oraz sposobu i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

12.  Naboru pracowników,

13.  Zamierzeń działania organów gminy,

14.  Projektowania aktów normatywnych,

15.  Programów w zakresie realizacji zadań publicznych, informacji o sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

16.  Dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających,

17.  Treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

18.  Informacji  o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

19.  Majątku gminy,

20.  Informacji o dochodach i stratach spółek handlowych, w których gmina Polkowice ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz informacji
o dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

21.  Informacji o długu publicznym,

22.  Informacji o pomocy publicznej,

23.  Informacji o ciężarach publicznych.

  • na pisemny wniosek:

-         skierowany na adres: Urząd Gminy Polkowice, 59-100 Polkowice, Rynek 1,

-         lub przesłany za pośrednictwem telefaksu na numer 76 845-13-64,

-         lub złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@ug.polkowice.pl,

-         lub złożony za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej

w zakresie informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, jeżeli przepisy prawa wymagają takiej formy udostępnienia informacji publicznej.

W przypadku składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP,  należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona.  Przykładowy wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej  - POBIERZ PLIK PDF(0,22MB).

Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca powiadomiony zostanie pisemnie o:

-         przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem,

-         możliwym sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji.

W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Gminy Polkowice ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania
 o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), z tym że:

1)      przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2)      skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Opublikował: 2013-11-29 10:19:57 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-10-07 08:17:14 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice