Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną - wydanie zezwolenia

Założyciel (osoba prawna lub osoba fizyczna) składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu. Wniosek powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 46,
  poz. 438 oraz z 2011 r. Nr 224, poz.1343). 

Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawiera:

 • oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby, a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - miejsca zamieszkania;
 • w przypadku osoby prawnej - wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;
 • określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów;
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej dołącza się:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;
 • projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
 • projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
 • opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny
  w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu;
 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz
  z informacją o ich kwalifikacjach;
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

Dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Jeżeli dokument taki został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane, jeżeli:

 1. statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działalności oświatowej;
 2. projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły lub placówki publicznej są zgodne z przepisami ustawy i aktów prawnych wydanych na jej podstawie;
 3. warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniają realizację statutowych zadań szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
 4. nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej danego typu lub rodzaju;
 5. utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół w tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub regionie.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku Burmistrz Polkowic w drodze decyzji administracyjne udziela lub odmawia udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej. Kopię decyzji o udzieleniu bądź odmowie zgody na założenie szkoły lub placówki publicznej przekazuje się Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty we Wrocławiu.

Wymagane opłaty
Nie podlega opłacie.

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej cofa się w przypadku:

 1. wykreślenia osoby prawnej będącej założycielem z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. wykreślenia postanowień przewidujących prowadzenie działalności oświatowej ze statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem;
 3. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego działalności oświatowej osobie fizycznej lub osobie prawnej będącej założycielem.

 Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej może być cofnięte w przypadku:

 1. nierozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę publiczną w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu określonego w zezwoleniu;
 2. przerwania działalności szkoły lub placówki publicznej na okres dłuższy niż dwa miesiące, niewynikający z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego;
 3. określonym w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji,
 z pośrednictwem Burmistrza Polkowic

Sprawy merytorycznie załatwia:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Adres: ul. Rynek 2, 59-100 Polkowice

Pokój nr 3, tel. 76 847-41-41

  Wniosek - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/458/14 z dnia 07 sierpnia 2014
w sprawie dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Polkowice przez inne niż gmina Polkowice osoby prawne lub fizyczne, a także kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
Treść uchwały - plik PDF (0.49MB)Opublikował: 2014-07-18 13:51:50 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2014-09-04 12:00:34 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice