Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Petycje do burmistrza Polkowic
Lp. Data złożenia petycji Podmiot składaj±cy petycję Przedmiot petycji Skan Przewidywany termin rozpatrzenia petycji Informacja o przebiegu postępowania Sposób załatwienia petycji
1 2016-02-29 Pan Damian Cacek Zarząd Okręgu Partii Razem w Legnicy Przedstawienie Radzie Miejskiej w Polkowicach projektu uchwały zmieniającej statut gminy Polkowice poprzez dodanie zapisów umożliwiających wnoszenie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 2016-05-31 14 marca 2016 r. Burmistrz Polkowic skierował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do komisji Rady Miejskiej w Polkowicach do zaopiniowania.
Etap 1
Odpowiedź na petycję
2 2016-03-15 NIE WYRAZIŁ ZGODY NA PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZYJĘCIE PRZEZ MIASTO POLKOWICE ZASADY ODMAWIANIA UDOSTĘPNIANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ CYRKOM, KTÓRE DO SWOICH WYSTĘPÓW WYKORZYSTUJĄ ŻYWE ZWIERZĘTA. 2016-06-15 Zebrano w tej sprawie opinie wydziałów Urzędu Gminy Polkowice i przygotowano projekt zarządzenia Burmistrza Polkowic. Etap 1
Odpowiedź na petycję
3 2016-03-15 radca prawny Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Wprowadzenie i wdrożenie, począwszy od maja 2016 r., na terenie województwa dolnośląskiego skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu województwa dolnośląskiego. Program powinien zawierać dokładną analizę miejsc występowania barszczu, opis metod niszczenia rośliny oraz harmonogram realizacji programu w 2016 r. z podziałem na działania edukacyjne i ukierunkowane na niszczenie barszczu. 2016-06-15 Odpowiedź na petycję
4 2016-04-12 Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Utworzenie przez burmistrza biblioteczki samorządowca w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników. 2016-04-18 Odpowiedź na petycję
5 2016-04-15 Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa cyt. "W przedmiocie - aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawą efektywności energetycznej - dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki. W rozumieniu wnioskodawcy- pomocna w dokonaniu przedmiotowej analizy może być załączona opinia prawna- pt. "Wymogi dotyczące znowelizowanych postanowień tzw. ekoprojektu". 2016-04-21 Odpowiedź na petycję
6 2016-06-23 Szulc-Efect sp. z o.o., ul. Poligonowa 1 , 04-051 Warszawa Archiwizacja w zasobach Urzędu - niniejszego wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej". 2016-07-12 Załączniki przekazano do Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania zajmującego się zadaniami inwestycyjnymi w gminie w celu zapoznania się z załącznikami dotyczącymi kwestii efektywności energetycznej. Petycja wraz załącznikami zostanie zarchiwizowana zgodnie z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67). Odpowiedź na petycję
7 2016-08-08 Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. Warszawa Archiwizacja załączonych materiałów oraz podanie w odpowiedzi nomenklatury klasy wykazu akt,pod którym, na prośbę wnioskodawcy, załączniki zostały zarchiwizowane. 2016-09-06 Wysłano pismo o wyjaśnienie w czyim interesie została wniesiona petycja i o uzupełnienie braków. Sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z nie uzupełnieniem przez wnoszącego petycję braków formalnych i i nie wyjaśnienia treści petycji.
8 2016-09-26 Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych". 2016-12-27 Odpowiedź na petycję
9 2016-10-28 Szulc-Efekt sp.z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Fundacja PlasticsEurope Polska ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis www) - zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdują się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza. 2016-12-22 Petycję przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich w celu uzyskania informacji o działaniach gminy Polkowice w sprawie informowania społeczeństwa na temat szkodliwości wynikającej ze spalania plastików. Odpowiedź na petycję
10 2017-06-02 Akademia Liderów Innowacji Przedsiębiorczości Fundacja Szulc-Efekt sp. z o.o. Zamieszczenie na stałe w oficjalnym serwisie www gminy Polkowice baneru mikroporady w zawsze widocznym miejscu wraz z linkiem do odnośnego serwisu - www.mikroporady.pl 2017-06-13 Odpowiedź na petycję
11 2017-07-19 1) Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa 2) Wiarygodna Firma sp. z o.o. ul. Strzelecki 25 50-224 Wrocław Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki "Wiarygodna Firma" - z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy 2017-08-30 Odpowiedź na petycję
12 2017-08-30 Szulc -Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Żywienie dzieci w szkołach 2017-09-04 Petycję przekazano wg właściwości.
13 2017-10-24 Wnioskodawca: dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki Współwnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o.o. "Celem petycji jest, aby Urząd na stałe uczestniczył w przekazywaniu za pośrednictwem kanałów informacyjnych gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców - przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności. Fundacja zamierza upowszechniać przydatne dla Mikroprzedsiębiorców informacie, stanowiska i interpretacje planowanych zmian w obszarze prawnym. Działając - pro publico bono - chcemy zwiększyć edukacyjny zasięg działania Fundacji- w oparciu o posiadane przez Gminę/Miasto odnośne bazy danych." 2017-10-30 Odpowiedź na petycję
14 2017-12-11 Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa kształtowanie wśród uczniów zasad zdrowego żywienia 2017-12-15 Odpowiedź na petycję
15 2017-08-09 Nie wyraził zgody na udostępnienie danych osobowych. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Polkowicach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych przez gminę Polkowice przy wydawaniu zgody na: - lokalizację obiektów handlowo-usługowych o powierzchni przekraczającej 500 m2 na terenach stanowiących własność gminy Polkowice; - lokalizację zjazdów z dróg stanowiących własność gminy Polkowice dla budowy obiektów handlowo-usługowych o powierzchni zabudowy przekraczającej 500 m2. 2018-01-10 W dniu 9.01.2018 r. uruchomiono procedurę załatwiania petycji. Odpowiedź merytoryczną opracuje niezwłocznie Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości. Odpowiedź na petycję
16 2018-04-17 Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Oszacowanie podmiotów gospodarczych właściwych miejscowo dla terenu gminy, które nie korzystają z przełączy gazowych oraz po dokonanym oszacowaniu podanie danych rzeczonych podmiotów gospodarczych wraz z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń. 2018-05-09 Odpowiedź na petycję


Opublikował: 2015-10-14 11:16:49 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Lilla Żelem - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Aktualizował: 2016-03-16 15:04:46 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice