Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU i EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

OGŁOSZENIE

 Gmina Polkowice

 

Reprezentowana przez Burmistrza Polkowic, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXXV/426/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2007 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

 

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zawodów w Polkowicach w pływaniu – „Gwiazdka 2007”

 

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2007 r. – 2.500 zł. Wysokość dotacji przekazanych przez Gminę Polkowice na realizację zadania tego samego rodzaju w 2006 r. – 0 zł.

 

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

 

I. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez organizację imprezy – „Obchody Święta Drzewa” na terenie gminy Polkowice m.in. poprzez:

- zakup i transport sadzonek drzew,

- zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprezy,

- miejsce planowanych nasadzeń należy uzgodnić z  Wydziałem Ochrony Środowiska
i Obszarów Wiejskich, Urzędu Gminy w Polkowice.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2007 r. – 500 zł. Wysokość dotacji przekazanych przez Gminę Polkowice na realizację zadania tego samego rodzaju w 2006 r. – 0 zł.

Wymogi formalne:

1. Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które łącznie spełniają następujące warunki:

1)      prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

2)      przedstawią poprawnie i czytelnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U.
Nr 264 poz. 2207). Wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są również
w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz w Wydziale Organizacji Pozarządowych Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 2, pok. nr 8 tel. (076) 847 - 41 - 86 lub 84 -74 -169.

3)        Do oferty obligatoryjnie należy złożyć:

·         aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – załącznik nr 1 do oferty,

·         sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok – załącznik nr 2 do oferty,

·         umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera
w pkt. V. 1 oferty) – załącznik nr 3 do oferty.

oraz:

·         wstępny harmonogram realizacji zadania zawierający: termin i miejsce organizacji imprezy, ilość uczestników, itd.

·         oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

 

2.    Termin realizacji zadania z zakresu:

·         kultury fizycznej i sportu – grudzień 2007 r.,

·         edukacja ekologiczna – październik 2007 r.

3.    Warunki realizacji zadania: zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług.

4.    Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert z zakresu: ………”
i nazwą zadania w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, parter,  w godzinach 8.00 -16.00 (poniedziałek, środa, czwartek), w godzinach 8.00 – 17.00 (wtorek) lub
w godzinach 8.00 – 15.00 (piątek)  w terminie do dnia 28.09.2007 r. do godz. 15.00.

Uwaga: Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną pocztą po tym terminie.

5.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr 441/07 Burmistrza Polkowic z dnia 22.08.2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz edukacji ekologicznej organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym  w  art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym (zarządzenie do wglądu w Wydziale Organizacji Pozarządowych, ul. Rynek 2, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

6.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej kwoty dotacji dopuszcza się możliwość dokonania korekty kosztorysu przedstawionej w ofercie.

7.    Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

8.    Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:

1)     jeden egzemplarz oferty,

2)     dwa egzemplarze harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione,

3)     dwa egzemplarze oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy,

 

Uwaga: Żadne koszty związane z realizacją dotowanego zadania, powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji.

 

Kryteria oceny złożonych ofert:

 

·         merytoryczna ocena realizacji zadania (pkt II oferty)    skala ocen 0 -10 pkt,

·         oszczędna kalkulacja kosztów realizacji zadania (pkt III oferty) – skala ocen 0 -10 pkt,

·         zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy (pkt IV ppkt 1 oferty) – skala ocen 0 -10 pkt,

·         kwalifikacje osób zatrudnionych przy realizacji zadania (pkt V, ppkt 2 oferty)  – skala ocen 0 -10 pkt,

·         posiadane zasoby rzeczowe (pkt IV, ppkt 3 oferty) - skala ocen 0 - 5 pkt,

·         dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadania podobnego rodzaju (pkt V, ppkt  3 oferty) – skala ocen 0 - 5 pkt.

 

Uwagi !

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl

lub pod nr tel.: (076) 847-41-86, 84-74-169 lub 72-49-718.Opublikował: 2007-08-30 14:24:45 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice