Sekretarz Gminy Jadwiga Ignatowska-Zając - kompetencje Sekretarza 

 
 

1. Sekretarz nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Urzędu.

2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1)  ustalanie szczegółowych zasad organizacji pracy Urzędu i realizacji polityki kadrowej;

2)  dokonywanie wspólnie z Najwyższym Kierownictwem oceny pracy dyrektorów;

3)  kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji;

4)  czuwanie nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej oraz przestrzeganie jednolitych zasad postępowania i terminowym załatwianiem spraw;

5)  zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie;

6)  zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Urzędu;

7)  rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu.

2. Sekretarz Pełni funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Jakości, w zakresie której odpowiada za:

1)  zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane;

2)  przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem;

3)  zapewnienie upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta;

4)  współpracę ze stronami zewnętrznymi w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością.

3. Sekretarz administruje funduszem socjalnym Urzędu. Zasady gospodarowanie funduszem socjalnym określa zarządzenie Kierownika Urzędu wymienione w załączniku nr 2 do regulaminu.

4. Sekretarz sprawuje nadzór nad:

1)  Biurem Rady Miejskiej i Jednostek Pomocniczych;

2)  Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym;

3)  Wydziałem Spraw Obywatelskich;

4)  Urzędem Stanu Cywilnego;

5)  Wydziałem Informatyki;

6)  Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego;

7)  Archiwum Zakładowym;

8)  Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

 

 
Liczba odwiedzin : 2818
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Robert Wojtowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Lilla Żelem
Czas wytworzenia: 2008-04-18 12:47:34
Czas publikacji: 2019-02-11 09:20:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak