Wersja archiwalna

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu wsi Jędrzychów, terenu obrębu wsi Kaźmierzów, terenu obrębu wsi Guzice. 

 
 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu wsi Jędrzychów, terenu obrębu wsi Kaźmierzów, terenu obrębu wsi Guzice.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwał Rady Miejskiej w Polkowicach:

1) Nr XXXII/388/06r. z dnia 20.04.2006 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla terenu obrębu wsi Kaźmierzów;

2) Nr XXXII/389/06r. z dnia 20.04.2006 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla terenu obrębu wsi Guzice;

3) Nr XXXII/390/06r. z dnia 20.04.2006 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p. dla terenu obrębu wsi Jędrzychów,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami, w dniach od 13 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 19 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pok. nr 4 (I piętro) w godzinach pracy urzędu. Projekty ww. planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą w tym okresie także udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice (www.bip.ug.polkowice.pl).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planów miejscowych odbędzie się w dniu 11.01.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Polkowice o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Polkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione przez elektroniczną skrzynkę podawczą, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2019 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic.

 

Burmistrz Polkowic

Łukasz Puźniecki

 

Załączniki

Guzice - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data: 2018-12-13 08:05:06 Rozmiar: 157.77k Format: .pdf Pobierz

Guzice - rysnuek

Data: 2018-12-13 08:05:06 Rozmiar: 3.67M Format: .pdf Pobierz

Jędrzychów - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data: 2018-12-13 08:05:06 Rozmiar: 172.63k Format: .pdf Pobierz

Jędrzychów - rysunek

Data: 2018-12-13 08:05:06 Rozmiar: 2.16M Format: .pdf Pobierz

Kaźmierzów - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data: 2018-12-13 08:05:06 Rozmiar: 166.49k Format: .pdf Pobierz

Kaźmierzów - rysunek

Data: 2018-12-13 08:05:06 Rozmiar: 3.1M Format: .pdf Pobierz

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBÓW GUZICE, JĘDRZYCHÓW, KAŹMIERZÓW

Data: 2018-12-13 08:05:06 Rozmiar: 954.64k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 338
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Nowakowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Soliwoda
Czas wytworzenia: 2018-12-06 07:37:19
Czas publikacji: 2018-12-13 08:26:53
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-26