Organizacja imprezy artystycznej lub rozrywkowej 

 
 

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. Nr 406) (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późm. zm.) imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy. 

Zawiadomienie powinno zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę organizatora,

- siedzibę i adres do korespondencji,

- rodzaj i charakter imprezy;

- miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia,

- planowany czas trwania,

- przewidywaną liczbę uczestników,

- określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem, dlatego organ samorządu terytorialnego może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnianiu tych wymagań.

Do zawiadomienia należy dołączyć:

- polisa ubezpieczeniowa,

- orzeczenie techniczne

Zawiadomienie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Imprezy organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej  ze względu na miejsce imprezy.

Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.  20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.). (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późm. zm.).

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione ww. wymagania.

Decyzja ta powinna być doręczona w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia i podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia.

Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.

 

[pdf]pliki/18_08_06_1533543494656.docx|| Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej - formularz[/pdf] 

 

Liczba odwiedzin : 8423
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Nowakowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Nowakowski
Czas wytworzenia: 2007-08-09 15:11:19
Czas publikacji: 2007-08-09 15:11:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak