Druki do pobrania 

 
 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

SW-1 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

SW-1 Załącznik nr 1 

SW-1 Załącznik nr 2 

SW-1 Załącznik nr 3 

SW-2 Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

SW-3 Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

SW-4 Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 

SW-5 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

SW-6 Wniosek o udział w mediacjach dotyczących polubownego rozstrzygnięcia sporu o ustalenie wysokości szkód łowieckich 

SW-7 Wniosek o poświadczenie oświadczenia rolnika

SW-8 Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów 

SW-9 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

SW-10 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wydział Inwestycji, Remontów i Utrzymania

IR-1 Wniosek o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym

IR-2 Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

IR-3 Formularz zgłoszeniowy dotyczący zajęcia terenu: Centrum Piknikowego na Osiedlu Polanka przy ul. Modrzewiowej, Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku oraz Rynku

 

Wydział Budżetu i Finansów

BF-1 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnością

BF-2 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

BF-3 Wniosek o zwrot nadpłaty podatku

BF-4 Wniosek o wydanie zaświadczenia

BF-5 Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę

BF-6 Wniosek o ulgę w sprawie zobowiązań podatkowych

BF-7 Wniosek wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

BF-8 Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego

BF-9 Oświadczenie w sprawie zwolnienia pojazdów używanych do celów rolnych z przyczepami

BF-10 Oświadczenie podatnika VAT

BF-11 Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego

BF-12 Podanie o zmianę decyzji ostatecznej

BF-15 Wniosek o umorzenie wszczętego postępowania podatkowego

BF-16 Odwołanie od decyzji podatkowej

BF-17 Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku

BF-20 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych

BF-21 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych

BF-24 Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego

BF-25 Oświadczenie o ustanowieniu wyręczyciela

BF-26 Oświadczenie w sprawie zwolnienia pojazdów używanych do celów rolniczych z podatku od środków transportowych

BF-30 Wniosek o zwrot nadpłaty podatku

BF-31 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

BF-33 Przyjęcie środka trwałego


Wydział Spraw Obywatelskich

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚĆI A / B *

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych - na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – REJESTR WYBORCÓW (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)

Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

SO-3 Protokół rozprawy administracyjnej

SO-4 Protokół przesłuchania świadka/strony

SO-8 Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze decyzji administracyjnej

SO-9 Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej

SO-10 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku zameldowania w lokalu, z akt ewidencji ludności

SO-11 Druk pełnomocnictwa z zakresu: zameldowania na pobyt stały/czasowy, wymeldowania z pobytu stałego/czasowego, zgłoszenia wyjazdu poza granice RP, zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP, pobrania zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu w chwili dokonana danej czynności

SO-14 Wniosek o potwierdzenie kserokopii dowodu osobistego za zgodoność z oryginałem

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego


Urząd Stanu Cywilnego

USC-1 Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

USC-2 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

USC-3 Wniosek o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu

USC-4 Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu - urodzenie

USC-5 Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - małżeństwo

USC-6 Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego - zgon

USC-7 Wniosek o wydanie zezwolnenia na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

USC-8 Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

USC-9 Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

USC-10 Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

USC-11 Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

USC-12 Wniosek o transkrypcję aktu zgonu

USC-13 Wniosek uniwersalny

USC-14 Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

USC-15 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego

USC-16 Wniosek o o wydanie zaświadczenia stwierdzająceg, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

USC-17 Wniosek o rejestrację urodzenia, które nastąpiło poza granicami RP

USC-18 Wniosek o rejestrację zgonu, który nastąpił poza granicami RP

USC-19 Wniosek o rejestrację małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP

USC-20 Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza

USC-21 Wniosek o sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL

USC-22 Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pozycia małżeńskiego

USC/W/11 Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym


 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych

RF - 1 Ankieta do internetowej bazy firm

RF - 2 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

RF - 3 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

RF - 4 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć

RF - 5 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

RF - 6 Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskieobiektu nie będącego obiektem hotelarskim

CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (z załącznikiem) 

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

 

Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości

PG-1 Wniosek o uproszczony wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PG-2 Wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do celów projektowych

PG-3 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału

PG-4 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

PG-5 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

PG-6 Wniosek w sprawie wykupu mieszkania komunalnego

PG-7 Wniosek o podział nieruchomości

PG-8 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

PG-9 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

PG-10 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie polożenia działki na obszarze rewitalizacji

 

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych 

ZS-1 Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego

ZS-2 Wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu

ZS-3 Wniosek o przedłużenie umowy na lokal socjalny

ZS-4 Wniosek o zamianę mieszkania

ZS-5 Deklaracja o wysokości dochodów

ZS-6 Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu/budynku mieszkalnego

ZS-7 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów umożliwienia dokonania zamiany lokali mieszkalnych

ZS-8 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów mieszkaniowych

 

 

 

Załączniki

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

Data: 2018-08-30 13:03:33 Rozmiar: 145.13k Format: .pdf Pobierz

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW

Data: 2018-08-30 13:03:33 Rozmiar: 128.27k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚĆI A/B

Data: 2018-08-30 13:03:33 Rozmiar: 137.48k Format: .pdf Pobierz

IR-3 Formularz zgłoszeniowy dotyczący zajęcia terenu: Centrum Piknikowego na Osiedlu Polanka przy ul. Modrzewiowej, Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku oraz Rynku

Data: 2018-09-11 13:34:36 Rozmiar: 60.5k Format: .doc Pobierz

DRUKI CEIDG-1.zip

Data: 2018-11-27 11:26:54 Rozmiar: 1.56M Format: .zip Pobierz

Instrukcja CEIDG_2018_08_24.pdf

Data: 2018-11-27 11:26:54 Rozmiar: 453.31k Format: .pdf Pobierz

BF-33 Przyjęcie środka trwałego

Data: 2019-01-03 14:05:43 Rozmiar: 20k Format: .xls Pobierz

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL.pdf

Data: 2019-01-08 13:33:14 Rozmiar: 206.16k Format: .pdf Pobierz

BF-2 Wniosek_o_zwrot_oplaty_skarbowej.doc

Data: 2019-02-07 09:31:35 Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

BF-3 Wniosek_o_zwrot_nadplaty_podatku.doc

Data: 2019-02-07 09:31:35 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

BF-4 Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc

Data: 2019-02-07 09:31:35 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

BF-6 Wniosek_o_ulge_w_splacie_zob_podatkowych.docx

Data: 2019-02-07 09:31:35 Rozmiar: 34.3k Format: .docx Pobierz

BF-7 Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_zatrudnieniu_i_wynagrodzeniu.rtf

Data: 2019-02-07 09:31:35 Rozmiar: 72.99k Format: .rtf Pobierz

BF-8 Oswiadczenie_dot_stanu_majatkowego.doc

Data: 2019-02-07 09:31:35 Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

BF-9 Oswiadczenie_w_sprawie_zwolnienia_pojazdow_uzywanych_do_celow_roln_ z p.rtf

Data: 2019-02-07 09:31:35 Rozmiar: 59.7k Format: .rtf Pobierz

BF-10 Oswiadczenie_podatnika_VAT.rtf

Data: 2019-02-07 09:31:35 Rozmiar: 38.84k Format: .rtf Pobierz

BF-1 Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_nie_zaleganiu_z_platnoscia.rtf

Data: 2019-02-07 09:31:35 Rozmiar: 59.16k Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 45186
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Robert Wojtowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Nowakowski
Czas wytworzenia: 2004-01-11 10:41:59
Czas publikacji: 2019-03-05 15:07:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak