Rada Miejska 

 
 

 Obowiązki przewodniczącego

 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 r. (art. 19 i art. 23) Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

 Kompetencje Rady Miejskiej

 Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (art. 15 i art. 16), organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Miejska, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy miejskiej. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 20 Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 Radni - ich obowiązki i uprawnienia

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( art.24) radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. 

 Tryb działania Rady Miejskiej - wykaz aktów prawnych

Statut Gminy Polkowice - Aktualny

Statut Gminy Polkowice - Archiwalny

 

Liczba odwiedzin : 48804
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Robert Wojtowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Nowakowski
Czas wytworzenia: 2010-11-30 00:00:00
Czas publikacji: 2010-11-30 13:18:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak