Informacja dotycząca awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego  

 
 

Kwestię awansu zawodowego nauczycieli, w tym na stopień nauczyciela mianowanego regulują:

- Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

Ze wskazanymi przepisami należy zapoznać się w całości. Poniżej przedstawiono część przepisów odnoszących się do nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

We wskazanym powyżej rozporządzeniu został określony między innymi: sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji, jaką nauczyciel powinien załączyć do wniosku o podjęcie postępowania (w tym egzaminacyjnego), zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego (w tym nauczyciela mianowanego), tryb działania komisji (w tym egzaminacyjnych), wzory zaświadczeń (w tym o zdaniu egzaminu) oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.

Staż na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciel kontraktowy rozpoczyna składając odpowiedni wniosek skierowany do dyrektora jednostki oświatowej (szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola), w której pracuje. Rozpoczęcie tego stażu następuje z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela).

Nauczyciel kontraktowy - na stopień nauczyciela mianowanego - odbywa staż trwający 2 lata i 9 miesięcy (art. 9c ust. 1 Karty Nauczyciela). W art. 9c ust. 2 Karty Nauczyciela ustanowiono, między innymi, że w przypadku:

- nauczycieli kontraktowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora - staż trwa 1 rok i 9 miesięcy,

- nauczycieli akademickich legitymujących się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole  wyższej lub osób posiadających co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek  zawodowy - dyrektor staż na nauczyciela mianowanego, może skrócić do 1 roku i 9 miesięcy.

Nauczycielowi, który odbywa staż, odpowiednie warunki jego realizacji zapewnienia dyrektor szkoły. Zakres warunków określono w § 4 ust. 1. ww. rozporządzenia. W okresie stażu, nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, którego projekt załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia). W czasie trwania stażu 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zostać przez dyrektora pisemnie zobowiązany do zmiany planu rozwoju zawodowego (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia). Jednocześnie nauczyciel sam może wprowadzić zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły (§ 4 ust. 3 ww. rozporządzenia). Na dyrektorze szkoły/przedszkola ciąży także obowiązek przydzielenia nauczycielowi odbywającemu staż opiekuna (art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela), którego dyrektor w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zmienić (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia). 

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu (art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela). Powinno to nastąpić w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu (§ 4 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela (art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela). Ocena ta może być pozytywna lub negatywna. Jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania (art. 9c ust. 8 Karty Nauczyciela). Od tej oceny nauczycielowi służy odwołanie. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice, odwołanie nauczyciel wnosi do Kuratora Oświaty we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny. Odwołanie takie powinno być rozpatrzone w ciągu 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna (art. 9c ust. 9 Karty Nauczyciela).

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel jest zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela).

Nauczyciel kontraktowy, który zakończył staż na stopień nauczyciela mianowanego powinien złożyć stosowny wniosek. Zakres dokumentacji załączanej do wniosku określono w § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia. Z powyższego przepisu wynika, że dokumentacja załączona do  wniosku obejmuje:

1) Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,      poświadczoną kopię  aktu nadania stopnia awansu zawodowego (nauczyciela kontraktowego);

2)  Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

     a)   wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

     b)  dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

     c)  dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

     d)  uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Zaświadczenie lub zaświadczenia powinny być załączone jako oryginały.

Organ nadający stopień awansu zawodowego (Burmistrz Polkowic - w przypadku nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego,  zatrudnionego w jednostce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Polkowice) jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy formalnej wniosku i dokumentacji złożonej przez nauczyciela (§ 11 ust. 1 ww. rozporządzenia). Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymogów formalnych, zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w ciągu 14 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, którego wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z prawidłową dokumentacją spełniają wymogi formalne, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą  posiedzenia komisji (§ 11 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z art. 9b ust. 3 i ust. 3a Karty Nauczyciela - nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia:

- 30 czerwca danego roku, organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 sierpnia danego roku,

- 31 października danego roku, organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 grudnia danego roku.

Zadania komisji egzaminacyjnej zostały określone w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia. Z treści tego przepisu wynika, że w czasie egzaminu nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dokonuje prezentacji dorobku zawodowego i odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Nauczyciel zdał egzamin, jeżeli komisja po przeprowadzeniu tego egzaminu, przyznała nauczycielowi punkty, których średnia arytmetyczna wynosi co najmniej 7 (przy sposobie liczenia wskazanym w § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia). W takim przypadku nauczycielowi zostaje wydane zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną (zgodnie z § 13 ust. 6 ww. rozporządzenia).

Po zakończeniu postępowania egzaminacyjnego Burmistrz Polkowic (jako organ mający kompetencje do nadania lub odmowy nadania aktu nadania stopnia awansu zawodowego 

(w zakresie awansu na stopień nauczyciela mianowanego), rozpatrując wniosek nauczyciela, w drodze decyzji administracyjnej:

- nadaje wnioskodawcy stopień awansu zawodowego, jeśli zostały spełnione określone warunki wskazane w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela (art. 9b ust. 4 pkt 2 Karty Nauczyciela). Decyzja ta przyjmuje formę aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wzór aktu określony został w § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia) lub

 - odmawia wnioskodawcy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, w przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela (art. 9b ust. 6 Karty Nauczyciela).

Od decyzji nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty we Wrocławiu (ul. Plac Powstańców  Warszawy 1, 50-153 Wrocław) za pośrednictwem Burmistrza Polkowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji nauczycielowi.

Nauczyciel kontraktowy, który nie zdał egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, 

na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy,
z tym że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole (art. 9g ust. 8 Karty Nauczyciela).

Wzór propozycji wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego został zamieszczony w zakładce Jak załatwić sprawę w informacji pn. Postępowanie w zakresie nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli  ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.  Wniosek

Wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego powinien być złożony 

w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice (parter, pokój nr 10,
tel. (76) 8474-168) w godzinach pracy urzędu.

Informacje dotyczące postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego można uzyskać w Wydziale Oświaty i Kultury, ul. Rynek 2 (II piętro, pokój nr 3) tel. (76) 8474-141.

 

Liczba odwiedzin : 8298
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Nowakowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Nowakowski
Czas wytworzenia: 2008-08-13 10:10:22
Czas publikacji: 2008-08-13 10:10:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak