Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2018-05-17

BURMISTRZ POLKOWIC

OGŁASZA KONKURS

na „Najładniejszy ogród i balkon 2018 roku”

na terenie gminy Polkowice


 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(1,06MB)

 Regulamin - POBIERZ PLIK PDF(0,98MB)

 Karta zgłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(1,41MB)

Zarządzenie Burmistrza nr 2250/18 z dnia 16.05.18
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Konkursu "Najładniejszy ogród i balkon 2018 roku" na terenie gminy Polkowice
Treść zarządzenia - plik PDF (2.42MB)

Opublikował: 2018-05-17 11:06:49 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
Aktualizował: 2018-05-17 11:07:21 - Przemysław Nowakowski

 2018-05-16

Burmistrz Polkowic  ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków  budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: od dnia 14.05.2018 r. do dnia 21.09.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, kancelaria pokój 10.

Komisja powołana przez Burmistrza Polkowice, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, dokona wizji w nieruchomości, sporządzi protokół kwalifikujący piec do wymiany oraz wykona dokumentację zdjęciową. Po pozytywnej kwalifikacji pieca, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o kwalifikacji pieca oraz możliwości podpisania umowy dotacyjnej. Realizacja zadania powinna nastąpić do dnia 31.10.2018 r.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania dotacji jest pozostawienie pieca starej generacji do czasu kwalifikacji pieca oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji.

Zasady udzielania dotacji określone są w Uchwale nr XXVIII/419/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 kwietnia 2018 r. wraz z regulaminem oraz wnioskiem.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, Rynek 6 pok.22 lub pod numerem tel. (76) 724 97 05.

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/419/18 z dnia 17 kwietnia 2018
w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
Treść uchwały - plik PDF (0.9MB)

 Wniosek - POBIERZ PLIK PDF(0,39MB)

Opublikował: 2018-05-16 10:30:09 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
Aktualizował: 2018-05-16 10:32:40 - Przemysław Nowakowski

 2018-05-16

Urząd Gminy Polkowice – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że  31 maja  2018 roku upływa termin dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Niedokonanie opłaty w w/w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia, a przedsiębiorca może ubiegać się o kolejne zezwolenie  po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzjio wygaśnięciu zezwolenia, chyba że przedsiębiorca wniesie opłatę raty za korzystaniez zezwolenia w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności, powiększoną o 30 % opłaty.

Opublikował: 2018-05-16 08:32:40 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Agnieszka Komarnicka - insp. ds. rozwoju przedsiębiorczości

 2018-05-15

OGŁOSZENIE

Burmistrz Polkowic  ogłasza pierwszy  termin naboru wniosków  o udzielnie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice w 2018 roku w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"  na wymianę starych pieców węglowych.

Termin pierwszego naboru wniosków: od  dnia 17.05.2018 do dnia 15.06.2018

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, kancelaria pokój 10

Po złożeniu kompletnego wniosku komisja powołana przez Burmistrza Polkowice dokona w terminie 14 dni wizję w budynku mieszkalnym i sporządzi protokół kwalifikujący piec do wymiany oraz wykona dokumentację zdjęciową. Po pozytywnej kwalifikacji pieca Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o kwalifikacji pieca oraz możliwości podpisania umowy dotacyjnej. Realizacja zadania powinna nastąpić do 17.09.2018 r.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania dotacji jest pozostawienie pieca starej generacji do czasu kwalifikacji pieca oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji.

Zasady udzielania dotacji określone są  w Uchwale nr XXVIII/421/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 kwietnia 2018 r. wraz z regulaminem oraz wnioskiem.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, Rynek 6 pok.27 lub pod numerem telefonu 76 749 60 01

 UCHWAŁA NR XXVIII/421/18 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 w ramach programu „Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” - POBIERZ PLIK PDF(1,00MB)

 Wniosek - POBIERZ PLIK PDF(0,43MB)

 PROGRAM PRIORYTETOWY OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - POBIERZ PLIK PDF(0,49MB)

 

Opublikował: 2018-05-15 16:11:09 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
Aktualizował: 2018-05-16 11:04:20 - Przemysław Nowakowski

 2018-04-19

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mający stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice, zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z §6 ust. 5 pkt 1 uchwały XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski należy składać do końca tygodnia następującego po tygodniu, którym nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i w obecnym roku termin ten upływa 04.05.2018r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.bip.ug.polkowice.pl  w zakładce Oświata – stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale Oświaty i Kultury ul. Rynek 2, pok.1, tel. 76 724-67-87 lub 76 724-67-07.

Opublikował: 2018-04-19 13:58:09 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Elżbieta Wawrynowicz - insp. ds. kultury i oświaty
Aktualizował: 2018-04-19 13:58:42 - Przemysław Nowakowski

 2017-12-06

  e-Składka - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

Opublikował: 2017-12-06 08:05:44 - Paula Piastowska
Wytworzył / Odpowiada: Jolanta Szpilska - inspektor ds. organizacyjnych i zarządzania jakośœcią

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice