Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2017-05-24

OBWIESZCZENIE STAROSTY POLKOWICKIEGO

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki o nr geodezyjnym 218/8, obręb I miasto Polkowice,
ul. Lipowa 12-25 (pomiędzy klatką nr 16 i 17).

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

Opublikował: 2017-05-24 12:42:13 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Lilla Żelem - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Aktualizował: 2017-05-24 12:42:37 - Przemysław Nowakowski

 2017-05-24

OBWIESZCZENIE STAROSTY POLKOWICKIEGO

w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej (kategoria obiektu: XXV), wraz z uzbrojeniem w sieć kanalizacji deszczowej (kategoria obiektu: XXVII) i sieć oświetlenia drogowego (kategoria obiektu: XXVII), przebiegającej przez działki nr: 77/14, 78/3, 78/40, 96, 99/1, 100/1, 78/38, 75, 76, 78/39, 77/10, 78/41, 69, 444, 70/385, 71/394, 465, 468, 467, 466, 99/2, 68, 78/5, 443 - obręb 4, jednostka ewidencyjna Polkowice - miasto oraz działki nr 316/5, 316/11, 316/4, 341/4, 341/5, 341/16, 225/26, 225/27, 225/25, 225/5, 225/28 - obręb Sobin, jednostka ewidencyjna Polkowice - miasto", w zakresie rozszerzenia inwestycji o przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331, z drogą powiatową nr 1125D oraz projektowaną droga gminną, w miejscowości Polkowice, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi gruntu: 861, 69, 68/1, 466/2, 465/3, 467/2, obręb 0004, jednostka ewidencyjna 021604_4 Polkowice - miasto.

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,45MB)

Opublikował: 2017-05-24 12:35:19 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Lilla Żelem - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

 2017-05-18

 

 Regulamin - Najładniejsza Działka Tradycyjna - POBIERZ PLIK PDF(1,71MB)

 Regulamin - Najładniejsza Działka Rekreacyjna - POBIERZ PLIK PDF(1,72MB)

Opublikował: 2017-05-18 10:55:51 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
Aktualizował: 2017-05-18 14:10:50 - Przemysław Nowakowski

 2017-05-18

 

 Regulamin konkursu - POBIERZ PLIK PDF(2,27MB)

Opublikował: 2017-05-18 10:39:48 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
Aktualizował: 2017-05-18 14:10:39 - Przemysław Nowakowski

 2017-05-17

OBWIESZCZENIE STAROSTY POLKOWICKIEGO Z DNIA 16 MAJA 2017 R.

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POD NAZWĄ BUDOWA ODCINKA ZAMIENNEGO DROGI POWIATOWEJ NR 1127d NA TERENIE POWIATU POLKOWICKIEGO - ETAP 1"

  Obwieszczenie Starosy Polkowickiego - POBIERZ PLIK PDF(0,96MB)

Opublikował: 2017-05-17 08:56:25 - Jolanta Szpilska
Aktualizował: 2017-05-17 09:23:36 - Jolanta Szpilska

 2017-05-17

OBWIESZCZENIE STAROSTY POLKOWICKIEGO Z DNIA 16 MAJA 2017 R.

O ZAWIADOMIENIU STRONY POSTĘPOWANIA O PRZEPROWADZONYCH OGLĘDZINACH W TERENIE DOTYCZĄCYCH WNIOSKU
Z DNIA 31.03.2017 R. ZŁOŻONEGO PRZEZ  SM "CUPRUM" DOTYCZĄCEGO WYDANIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW ROSNĄCYH NA TERENIE DZIAŁKI O NR. GEODEZYJNYM 215/9 OBRĘB i MIASTO POLKOWICE, UL. SZTYGARSKA 1-14. I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ DOKUMENTACJĄ

  TREŚĆ OBWIESZCZENIA - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

Opublikował: 2017-05-17 08:27:52 - Jolanta Szpilska
Wytworzył / Odpowiada: Jolanta Szpilska - inspektor ds. organizacyjnych i zarządzania jakośœcią
Aktualizował: 2017-05-17 09:24:25 - Jolanta Szpilska

 2017-05-11

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice (Zmiana B).

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z poźn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice (Zmiana B) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w dniach od 19.05.2017 r. do 09.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 19 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pok. nr 4 (I piętro) w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice (www.bip.ug.polkowice.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.06.2017 r. w ratuszu, w sali konferencyjnej (s. 207) o godz. 12oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium. Jednocześnie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku…

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Polkowic, w tym na adres poczty elektronicznej kancelaria@ug.polkowice.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2017 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic.

Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

 Polkowice - studium Zmiana B - wyłożenie - POBIERZ PLIK ZIP(84,35MB)

Opublikował: 2017-05-10 12:46:44 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Z-ca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości
Aktualizował: 2017-05-19 08:40:35 - Przemysław Nowakowski

 2017-04-07

Od 18 kwietnia 2017 r.
rozpocznie się nabór do klas I w szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2017/2018

 

 Informacje dla rodziców - POBIERZ PLIK PDF(1,96MB)

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/281/17 z dnia 28 marca 2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Treść uchwały - plik PDF (0.34MB)

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/282/17 z dnia 28 marca 2017
w sprawie kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych
Treść uchwały - plik PDF (0.1MB)

 

Opublikował: 2017-04-07 13:08:38 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Dorota Trzmielewska - Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury

 2017-04-07

Od 18 kwietnia 2017 r.
rozpocznie się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 Informacje dla rodziców - POBIERZ PLIK PDF(3,20MB)

 Terminy rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/283/17 z dnia 28 marca 2017
w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (0.1MB)

 Zasady rekrutacji do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Polkowice na rok szkolny 2017/2018 - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - wyciąg z ustawy - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)

 Miejsce zamieszkania kandydata - POBIERZ PLIK PDF(0,09MB)

Opublikował: 2017-04-07 11:23:15 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Dorota Trzmielewska - Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury
Aktualizował: 2017-04-13 15:01:14 - Przemysław Nowakowski

 2017-02-08

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu odnośnie wycinki drzew

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

Opublikował: 2017-02-08 11:34:45 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Joanna Mazur - referent ds. gospodarki komunalnej

 2017-01-19

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o dopłatę do materiału siewnego

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,25MB)

Opublikował: 2017-01-19 13:35:13 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice