Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2018-07-11

Burmistrz Polkowic 
dnia 10 lipca 2018 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej Integracyjnej z siedzibą w Jędrzychowie 24A, 
dla którego organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

 Zarządzenie Burmistrza nr 2360/18 z dnia 10.07.18 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły - POBIERZ PLIK PDF(2,38MB)

 

Opublikował: 2018-07-11 14:15:35 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Anna Demianowska - inspektor ds. oświaty

 2018-07-10

Ogłoszenie

Zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa wsi Żelazny Most

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

Opublikował: 2018-07-10 13:25:31 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Lilla Żelem - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Aktualizował: 2018-07-10 13:26:04 - Przemysław Nowakowski

 2018-06-21

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Sucha Górna w gminie Polkowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXX/318/10 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Sucha Górna w gminie Polkowice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Sucha Górna w gminie Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 29 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 19 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pok. nr 4 (I piętro) w godzinach pracy urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice (www.bip.ug.polkowice.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r., w ratuszu, w sali konferencyjnej (s. 207) o godz. 12.00

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu miejscowego. Jednocześnie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku…

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Polkowic, w tym na adres poczty elektronicznej kancelaria@ug.polkowice.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic. 

 

Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Sucha Górna w gminie Polkowice - POBIERZ PLIK ZIP(16,97MB)

Opublikował: 2018-06-21 10:32:55 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Z-ca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości
Aktualizował: 2018-06-29 08:17:08 - Przemysław Nowakowski

 2018-06-21

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online.

Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu.

  Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji - POBIERZ PLIK PDF(0,38MB)

  Plakat - POBIERZ PLIK PDF(0,21MB)

  Rejestracja w 5 krokach - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

Opublikował: 2018-06-21 08:57:03 - Paula Piastowska
Aktualizował: 2018-06-21 09:11:03 - Paula Piastowska

 2018-05-16

Burmistrz Polkowic  ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków  budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: od dnia 14.05.2018 r. do dnia 21.09.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, kancelaria pokój 10.

Komisja powołana przez Burmistrza Polkowice, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, dokona wizji w nieruchomości, sporządzi protokół kwalifikujący piec do wymiany oraz wykona dokumentację zdjęciową. Po pozytywnej kwalifikacji pieca, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o kwalifikacji pieca oraz możliwości podpisania umowy dotacyjnej. Realizacja zadania powinna nastąpić do dnia 31.10.2018 r.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania dotacji jest pozostawienie pieca starej generacji do czasu kwalifikacji pieca oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji.

Zasady udzielania dotacji określone są w Uchwale nr XXVIII/419/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 kwietnia 2018 r. wraz z regulaminem oraz wnioskiem.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, Rynek 6 pok.22 lub pod numerem tel. (76) 724 97 05.

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/419/18 z dnia 17 kwietnia 2018
w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
Treść uchwały - plik PDF (0.9MB)

 Wniosek - POBIERZ PLIK PDF(0,39MB)

Opublikował: 2018-05-16 10:30:09 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
Aktualizował: 2018-05-16 10:32:40 - Przemysław Nowakowski

 2018-04-19

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mający stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice, zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z §6 ust. 5 pkt 1 uchwały XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski należy składać do końca tygodnia następującego po tygodniu, którym nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i w obecnym roku termin ten upływa 04.05.2018r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.bip.ug.polkowice.pl  w zakładce Oświata – stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale Oświaty i Kultury ul. Rynek 2, pok.1, tel. 76 724-67-87 lub 76 724-67-07.

Opublikował: 2018-04-19 13:58:09 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Elżbieta Wawrynowicz - insp. ds. kultury i oświaty
Aktualizował: 2018-04-19 13:58:42 - Przemysław Nowakowski

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice