Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

W świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, każda jednostka organizacyjna, osoba fizyczna czy osoba prawna, która chce prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, zanim rozpocznie działalność, musi ją najpierw wpisać do rejestru gminy -  właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ww. działalności. Rejestr ten jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice.

I. Podstawa prawna:

Art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza lub dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. poz. 193);

Uchwała Nr IX/82/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

II. Wymagane dokumenty:

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek. Wniosek o wpis można złożyć także w wersji elektronicznej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1, za pomocą platformy e-PUAP.
 Załącznik nr 1 - POBIERZ PLIK PDF(0,07MB)

Wniosek zawiera:

 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
 • oświadczenie w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.

W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa powyżej, Burmistrz może żądać odpisu
z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

III. Opłaty:

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie. Jej wysokość ustala Rada Miejska w Polkowicach w drodze uchwały. Obecnie opłata ta wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za prace określanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.) 

IV. Termin i sposób załatwienia:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

V. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Rynek 30-31

59-100 Polkowice

parter, pok. 2

tel.: 76/847-41-40

VI. Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru oraz o wykreśleniu z rejestru służy stronom odwołanie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

VII. inne informacje:

Burmistrz Polkowic odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej objętej wpisem.

 Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie – możliwe także
  w wersji elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP, zgodnie z wzorem określonym
   w załączniku nr 2; 
   Załącznik nr 2 - POBIERZ PLIK PDF(0,05MB)
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Informację o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych można złożyć także w wersji elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3.  Załącznik nr 3 - POBIERZ PLIK PDF(0,06MB) 

Po otrzymaniu informacji, o której mowa wyżej, organ prowadzący rejestr dokonuje zmian
w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, uwzględniające
te zmiany.


Opublikował: 2011-12-21 00:00:00 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Anna Mikołajun - Dyrektor Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Aktualizował: 2017-01-03 11:30:59 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice