Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Ponowne wykorzystywanie

I.  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice http://www.bip.ug.polkowice.pl/
  oraz na stronie www.polkowice.pl jest bezpłatne.
 2. Ponowne wykorzystywanie udostępnionej na stronie http://www.bip.ug.polkowice.pl/ oraz na stronie www.polkowice.pl informacji sektora publicznego wymaga zachowania następujących warunków:

1)      należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie adresu strony internetowej, z której informacja została pozyskana;

2)      należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji;

3)      należy poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

4)      Gmina Polkowice odpowiada za udostępnione informacje sektora publicznego, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.

 1. Informacje sektora publicznego nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie.
 2. Gmina Polkowice nie ponosi odpowiedzialności za:

1)     szkody spowodowane ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego
z naruszeniem warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice oraz określonych wraz z udostępnieniem informacji na wniosek;

2)     szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. poz. 631, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. poz. 1402, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2001 r. poz. 1300, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) itp.

II. Tryb udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na wniosek

 1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy informacja:

1)      nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;

2)      została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3)      będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4)      została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 1. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 2. Wniosek zawiera w szczególności:

1)      nazwę podmiotu zobowiązanego;

2)      informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3)      wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki,
na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia
lub przekazania;

4)      wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów
lub usług;

5)      wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6)      wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

 1. Wniosek, dotyczący umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
 2. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
 3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni
  od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
  po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony.
  1. Urząd Gminy Polkowice może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
  2. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty przygotowania
   lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie.
  3. Urząd Gminy Polkowice, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały
   i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych
   i przechowywanych w jej systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę
   za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych
   do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

III.  Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

 

IV.  Informacja o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ 
w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków nietypowych o ponowne wykorzystywanie brane będą pod uwagę następujące czynniki:

1)    stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji,

2)    koszt materiałów zużytych do przygotowania informacji w formie wskazanej we wniosku,

3)    koszt dostarczenia informacji w sposób wskazany we wniosku.

 1. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

V.  Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 2. Wnioskodawczy nie przysługuje prawo złożenia sprzeciwu od oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, złożonej wnioskodawcy w wyniku rozpatrzenia wniosku dotyczącego umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania,
  w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 3. Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo
  do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 4. Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku gdy tworzenie informacji sektora publicznego, ich przetwarzanie w sposób lub w formie wskazanych we wniosku
  o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 5. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 6. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Polkowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 7. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

1)   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2)   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Opublikował: 2013-11-29 10:34:53 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Lilla Żelem - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Aktualizował: 2016-07-05 15:18:01 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice