Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Kompetencje Wydziałów

Wydział Komunikacji Społecznej

Dyrektor

Konrad Kaptur

tel. (76) 72 49 721

e-mail: gazeta@ug.polkowice.pl

 

Wydział Komunikacji Społecznej realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)      prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;

2)      prowadzenia strony internetowej gminy;

3)      wydawania „Gazety Polkowickiej”;

4)      monitoringu środków masowego przekazu w zakresie informacji o gminie;

5)      zamieszczania ogłoszeń urzędowych gminy w prasie lokalnej, regionalnej
i ogólnopolskiej;

6)      współpracy z mediami krajowymi w zakresie promocji gminy;

7)      reprezentowania gminy w mediach;

8)      redagowania wystąpień publicznych Burmistrza i Zastępców Burmistrza, listów okolicznościowych itp.;

9)      przygotowania własnych materiałów informacyjnych dla środków masowego przekazu;

10)  koordynacji zagadnień dotyczących udzielania informacji i odpowiedzi na artykuły zamieszczone na łamach prasy;

11)  przygotowania i publikacji wydawnictw informujących mieszkańców o działalności Urzędu i jednostek podległych;

12)  utrzymywania bieżących kontaktów z przedstawicielami masowego przekazu.

 

 

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Kierownik

Bożena Wiśniewska

tel. (76) 84 74 161

e-mail: aw@ug.polkowice.pl

 

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)      przeprowadzania audytu wewnętrznego oceny kontroli zarządczej w Urzędzie
i jednostkach organizacyjnych gminy;

2)      przeprowadzania kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy
w ramach kontroli zarządczej;

3)      badania zgodności postępowania administracyjnego w Urzędzie z obowiązującymi aktami prawnymi (kontrola administracyjna);

4)      prowadzenia spraw w zakresie kontroli zewnętrznej;

5)      prowadzenia koordynacji korespondencji Urzędu dotyczącej spraw współdziałania
z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

6)      planowania i przeprowadzania planowych i doraźnych kontroli finansowych w Urzędzie
i jednostkach organizacyjnych gminy oraz w innych podmiotach, które otrzymują środki publiczne lub otrzymują pomoc publiczną z budżetu gminy;

7)      wydawania decyzji administracyjnych w sprawach, w których były przeprowadzane kontrole;

8)      wykonywania czynności doradczych.

 

Służba Bhp

Marek Zalewski

tel. (76) 84 74 170

e-mail: cr@ug.polkowice.pl

 

Służba Bhp realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)      przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)      bieżącego informowania Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3)      sporządzania i przedstawiania Burmistrzowi okresowych analiz stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy;

4)      przedstawiania pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii
na stanowiskach pracy;

5)      opracowywania wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalania zadań osób kierujących pracownikami
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

6)      spraw wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

7)      doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

8)      dokonywania oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

9)      współpracy z właściwym wydziałem w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

10)  współdziałania z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

11)  inicjowania i rozwijania na terenie Urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Grażyna Greń

tel. (76) 84 74 127

e-mail: so@ug.polkowice.pl

 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych realizuje zadania z zakresu:

1)       zapewnienia i ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;

2)      zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3)      zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka;

4)      kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej (co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5)      opracowania i aktualizowania planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowania jego realizacji;

6)      prowadzenia szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)      prowadzenia zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

 

Administrator bezpieczeństwa informacji

Natalia Boroń

tel. (76) 75 92 097

e-mail: nboron@ug.polkowice.pl

 

Administrator bezpieczeństwa informacji realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)       sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;

2)       nadzorowania opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki ich ochrony oraz przestrzegania zasad w niej określonych;

3)       szkolenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych;

4)       prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych.

 

 

Gminny architekt zieleni

Elżbieta Kaczorowska

tel. (76) 84 74 191

e-mail: ekaczorowska@ug.polkowice.pl

 

Gminny architekt zieleni realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)      wykonania ogólnej inwentaryzacji terenów zieleni gminnej oraz uszczegółowienia systemu informacji przestrzennej o uzyskane w wyniku inwentaryzacji dane i nadzoru nad jej systematycznym uaktualnianiem;

2)      opracowania i wdrożenia koncepcji rozwoju i systemu zarządzania terenami zieleni gminnej jako spójnej, planowej i długoterminowej polityki rozwoju terenów zieleni, opartej na następujących założeniach:

a)     integracja rozproszonej struktury zieleni w ciągły system,

b)     tworzenie nowych terenów zieleni gminnej i ochrona terenów cennych przyrodniczo,

c)     zachowanie istniejących terenów zieleni gminnej i ich rozwój,

d)     zapobieganie procesowi rozpraszania odpowiedzialności za stan zieleni zakładanej i istniejącej;

3)      udziału w opracowaniach planistycznych gminy (m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany rozwoju i rewitalizacji gminy) dotyczących ochrony i kształtowania systemu zieleni gminnej oraz planowania i ochrony krajobrazu;

4)      opracowania standardów zakładania i pielęgnacji terenów zieleni;

5)      współpracy w postępowaniach przetargowych, zlecania, odbioru i rozliczania prac terenowych związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni;

6)      opiniowania koncepcji i projektów zagospodarowania reprezentacyjnych terenów zieleni publicznej innych niż opracowywanych przez Wydział Inwestycji, Remontów i Utrzymania;

7)      opracowania programów oraz projektów budowy i modernizacji obiektów architektury krajobrazu i terenów zieleni gminnej;

8)      opracowania projektów ochrony i kształtowania terenów niezurbanizowanych w celu zachowania i rozwijania różnorodności, osobliwości i piękna krajobrazu;

9)      pełnienia kontroli nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego;

10)  wskazania sposobu minimalizacji szkód powstałych w krajobrazie spowodowanych ingerencją człowieka;

11)  kształtowania przestrzeni wokół budynków administracyjnych, szkół, kościołów, szlaków komunikacyjnych i innych;

12)  opracowania zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu;

13) współpracy z wydziałami urzędu w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście problematyki związanej z jej wizerunkiem.

 

Wydział Inwestycji, Remontów i Utrzymania

Dyrektor
Marzena Olejnik
tel. (76) 84 74 187

e-mail: molejnik@ug.polkowice.pl

 

Wydział Inwestycji, Remontów i Utrzymania realizuje w szczególności zadania
z zakresu:

1)      koordynowania i prowadzenia całości spraw związanych z:

a)     realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych i rozbiórkowych ujętych w budżecie gminy,

b)     bieżącym utrzymaniem gminnej infrastruktury technicznej,

c)     utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,

d)     zarządzaniem drogami, w tym:

-       utrzymywania nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających,

-       prowadzenia okresowego i obowiązkowego przeglądu stanu technicznego dróg
i obiektów mostowych,

-       wydawania zezwoleń na: zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie nadzoru w tym zakresie, lokalizację obiektów i urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi oraz zjazdów w pasie drogowym i przejazd po drogach gminnych pojazdów ponadnormatywnych,

-       umieszczania i utrzymywania tablic z nazwami ulic i placów,

-       opiniowania projektów organizacji ruchu,

-       nadawania i pozbawiania kategorii dróg gminnych oraz ustalania przebiegu dróg gminnych,

e)     ustawą o ochronie zwierząt,

f)       zarządzaniem cmentarzem gminnym oraz miejscami pamięci narodowej,

g)     utrzymaniem zieleni gminnej oraz wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów,

h)     budową szaty roślinnej,

i)        obowiązkową deratyzacją,

j)        zajęciem gminnych terenów zielonych,

k)      gospodarką komunalną,

l)        realizacją porozumień lub dotacji z zakresu realizowanych zadań,

m)   zaopatrzeniem gminy w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

n)     oświetleniem ulic, placów i terenów gminnych,

 o)     utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy;

2)      przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub przygotowanie części merytorycznej i kosztowej opisów przedmiotu zamówienia oraz wnioskowanie do Biura Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na zadania określone w budżecie gminy;

3)      uzgadniania z przyszłymi użytkownikami założeń funkcjonalno-użytkowych planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych;

4)      prowadzenia nadzoru inwestorskiego realizowanych zadań;

5)      przygotowania części merytorycznej i harmonogramów rzeczowo-finansowych do wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych;

6)      przygotowania części merytorycznej sprawozdań i informacji z dofinansowania zadań ze źródeł pozabudżetowych;

7)      opracowania opinii, sporządzania wyceny kosztów realizacji planowanych inwestycji
i remontów;

8)      informowania Burmistrza o zagrożeniach w procesach inwestycyjnych;

9)      sporządzania na wniosek Burmistrza informacji i sprawozdań z realizacji rzeczowo-finansowej inwestycji;

10)  przygotowania propozycji do projektu budżetu w zakresie realizowanych bądź planowanych do realizacji przez wydział zadań inwestycyjnych, remontowych
i bieżących;

11)  sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu gminy w zakresie zadań realizowanych przez wydział.

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

Dyrektor

Małgorzata Kalus-Chiżyńska

tel. (76) 84 74 195

e-mail: mkalus@ug.polkowice.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich realizuje w szczególności zadania
z zakresu:

1)      prowadzenia spraw związanych z ochroną środowiska, w tym:

a)     opracowanie, koordynowania i realizacji planów i programów z zakresu ochrony środowiska, ochrony powietrza, usuwania azbestu, edukacji ekologicznej i innych,

b)     opracowanie, wykonania i nadzoru nad ścieżkami edukacyjnymi, przyrodniczymi
i innymi,

c)     koordynowanie edukacji ekologicznej na terenie gminy, przygotowywania
i przeprowadzania konkursów, przeglądów organizowanych przez Burmistrza mających na celu edukację ekologiczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy,

d)     prowadzenie i monitoringu strony internetowej - EKOLOGIA;

2)                  prowadzenia spraw związanych z ochroną przyrody, w tym:

a)     udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie i pobieranie opłat
z tego tytułu,

b)     wymierzanie kar pieniężnych za nielegalne usuwanie drzew i krzewów,

c)     popularyzowanie ochrony przyrody w gminie,

d)     wprowadzanie nowych form ochrony przyrody, okresowy nadzór i aktualizacja – w tym okresowa aktualizacja Inwentaryzacji przyrodniczej;

3)      prowadzenia spraw związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, w tym udzielanie zezwoleń, opracowywanie regulaminów, taryfy oraz dopłaty;

4)      udzielania dotacji z budżetu gminy dla zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska;

5)      prowadzenia spraw wynikających z prawa wodnego, ustawy o odpadach oraz ustawy
o odpadach wydobywczych;

6)      prowadzenia postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć;

7)      prowadzenia działań wyjaśniających i profilaktycznych dot. ochrony środowiska i terenów;

8)      prowadzenia monitoringu drgań podłoża i budynków oraz wychyleń budynków podczas wstrząsów pochodzenia górniczego;

9)      prowadzenia spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego, w tym uzgodnień, opinii, działań dot. usuwania szkód górniczych i zapobiegania szkodom oraz opłat eksploatacyjnych;

10)  zapobiegania i zwalczania ujemnych zjawisk na obszarach wiejskich;

11)  podejmowania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym współpraca z LGD Porozumienie Wzgórz Dalkowskich;

12)  prowadzenia spraw związanych z poświadczaniem przez Burmistrza oświadczeń wynikających z ustawy o ustroju rolnym oraz przygotowywanie zaświadczeń w związku
z wliczeniem okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy;

13)  koordynowania i opiniowania spraw dotyczących łowiectwa oraz realizacji działań gospodarczych w lasach gminnych;

14)  prowadzenia spraw dotyczących rolnictwa, leśnictwa i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym sprawy dot. granicy rolno-leśnej i planu urządzeniowo-rolnego;

15)  prowadzenia konkursów organizowanych przez Burmistrza mających na celu rozwój rolnictwa ekologicznego oraz koordynacja organizacji dożynek gminnych i powiatowych;

16)  prowadzenia spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tym:

a)     udzielanie zezwoleń,

b)     opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,

c)     powadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

d)     kontrola wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,

e)     przygotowanie projektu uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wywozu nieczystości ciekłych,

f)       wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz nakazujących przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej;

17)    sporządzania sprawozdań z: gospodarowania funduszami ochrony środowiska, decyzji środowiskowych, postępowań OOŚ składanych do organów zewnętrznych oraz statystycznych;

18)    naliczania nadwyżki dziesięciokrotności średniej krajowej przychodów funduszy ochrony środowiska przypadających na jednego mieszkańca;

19)    prowadzenia spraw dotyczących pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych, udzielania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem azbestu oraz prowadzenia spraw związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy;

20)    kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników, budynków i upraw rolniczych oraz egzekwowania należności za jego niespełnienie.

 

 

Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości

Dyrektor

Jolanta Brzózka

tel. (76) 72 46 786

e-mail: gn@ug.polkowice.pl

 

Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości realizuje
w szczególności zadania z zakresu:

1)      gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w tym:

a) sprzedaż, zamiana, zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie wieczyste, darowizna, aport, nieodpłatne przekazywanie nieruchomości,

b) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

c) przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd oraz wygaszanie tego prawa,

d) przekazywanie nieruchomości w najem, dzierżawę, użyczenie,

e) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym: hipoteką, użytkowaniem oraz służebnością gruntową, osobistą i przesyłu,

f) przygotowywanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości gminy;

2)      składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania przez gminę nieruchomościami na cele budowlane;

3)      nabywania nieruchomości;

4)      wykonywania prawa pierwokupu;

5)      ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz za korzystanie z nieruchomości;

6)      ustalania renty planistycznej oraz opłat adiacenckich;

7)      opiniowania spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych;

8)      nadawania numerów porządkowych nieruchomości;

9)      prowadzenia nazewnictwa ulic i placów;

10)  rozgraniczenia nieruchomości;

11)   scalania i podziałów nieruchomości;

12)  podziałów nieruchomości oraz opiniowania wstępnych projektów podziału nieruchomości w aspekcie zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

13)  dokonywania analizy i wyboru obszarów terenu gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

14)  opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

15)  opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

16)  wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium;

17)  wydawania zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektów
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

18)  opracowania koncepcji programowo-przestrzennych;

19)  prowadzenia gminnej ewidencji zabytków;

20)  organizowania zamówień publicznych na obsługę realizowanych zadań;

21)  reaktywacji połączeń kolejowych oraz wspólnego biletu w LGOM.

 

 

Wydział Mienia Gminy

Dyrektor

Emilia Radziej

tel. (76) 72 49 715

e-mail: eradziej@ug.polkowice.pl

 

Wydział Mienia Gminy realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)      obsługi finansowej, nadzoru i weryfikacji planu finansowego Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania;

2)      rozliczania kosztów inwestycyjnych zadań realizowanych przez Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania;

3)      ewidencji kosztów inwestycyjnych zadań realizowanych przez Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania;

4)      ewidencji składników mienia pochodzącego z odzysku podczas realizacji robót budowlanych;

5)      ewidencji zabezpieczeń należytego wykonania umów z tytułu gwarancji i rękojmi;

6)      prowadzenia ewidencji mienia;

7)      przyjęcia i ewidencji majątku likwidowanych jednostek;

8)      przeprowadzania przeglądów stanu technicznego budynków użyteczności publicznej gminy;

9)      realizacji obowiązków ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych
i terenów gminy;

10)  sporządzania rocznej informacji o stanie mienia komunalnego;

11)  ubezpieczania mienia gminy.

 

 

Wydział Oświaty i Kultury

Dyrektor

Dorota Trzmielewska

tel. (76) 84 74 142

e-mail: dtrzmielewska@ug.polkowice.pl

 

Wydział Oświaty i Kultury realizuje w szczególności zadania z zakresu:  

1)      prowadzenia spraw dotyczących zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych oraz instytucji kultury;

2)      podejmowania działań zapewniających kadrowe, organizacyjne i materialne warunki funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych oraz instytucji kultury;

3)      kształtowania sieci gminnych jednostek oświatowych;

4)      zatwierdzania arkuszy organizacyjnych gminnych jednostek oświatowych;

5)      koordynowania i sprawowania nadzoru nad podległymi jednostkami oświatowymi
oraz instytucjami kultury w zakresie realizowanych zadań;

6)      koordynacji transportu i opieki w czasie dowożenia dzieci i młodzieży do szkół;

7)      zapewnienia dzieciom rocznego przygotowania przedszkolnego;

8)      prowadzenia spraw w zakresie organizowania innych form wychowania przedszkolnego;

9)      współdziałania z organem nadzoru pedagogicznego przy ocenianiu dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;

10)  prowadzenia spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem dyrektorów
i kierowników gminnych jednostek oświatowych oraz instytucji kultury;

11)  prowadzenia ewidencji oświatowych placówek niepublicznych, spraw w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla tych placówek;

12)  koordynowania i sprawowania nadzoru nad udzielaniem pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy według obowiązujących przepisów;

13)  współpracy z instytucjami w zakresie sprawowania nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

14)  kontroli realizacji obowiązku szkolnego i nauki, w tym prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucji (roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny
i nauki);

15)  dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

16)  prowadzenia spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej oraz sprawozdawczością w zakresie oświaty i kultury;

17)  współpracy z kuratorium oświaty, związkami zawodowymi, instytucjami, wyższymi uczelniami oraz innymi podmiotami działającymi podmiotowo w dziedzinie oświaty
i kultury;

18)  przyznawania dla uczniów i studentów stypendiów Burmistrza za wyniki w nauce oraz dla osób uzdolnionych w dziedzinach twórczości artystycznej;

19)  realizowania zadań wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

20)  prowadzenia rejestru instytucji kultury.

 

 

Wydział Organizacji Pozarządowych

Dyrektor

Andrzej Zięcina

tel. (76) 84 74 151

e-mail: aziecina@ug.polkowice.pl

 

Wydział Organizacji Pozarządowych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)      współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami spoza sektora finansów publicznych;

2)     przeprowadzania konkursów na realizację przez organizacje pozarządowe zadań gminy, zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz innymi aktami prawnymi;

3)     przygotowywania umów z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyznania dotacji
na realizację zadań gminy oraz kontroli sposobu ich realizacji i rozliczania;

4)     tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

5)     wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;

6)     prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych i nagród
za wysokie osiągnięcia sportowe;

7)     prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej
i sportu;

8)     współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej
w zakresie udostępniania obiektów sportowych.

 

 

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Dyrektor
Anna Mikołajun
tel. (76) 74 96 000
e-mail: amikolajun@ug.polkowice.pl

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)     prowadzenia spraw dotyczących zakładania, przekształcania i likwidowania ośrodka pomocy społecznej i żłobka;

2)     koordynowania i sprawowania nadzoru nad działalnością ośrodka pomocy społecznej
i żłobka;

3)     prowadzenia spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektora
ośrodka pomocy społecznej i żłobka;

4)     prowadzenia działań wynikających z ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3,
w tym prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, udzielania i rozliczania dotacji dla instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz sprawozdawczości dotyczącej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

5)     udzielania i rozliczanie dotacji na ochronę zdrowia i pomoc społeczną;

6)     opracowywania i koordynowania strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz gminnych programów dotyczących profilaktyki społecznej i spraw społecznych;

7)     współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

8)     przygotowywania postępowań konkursowych na wybór realizatorów programów zdrowotnych;

9)     nakładania zadań ochrony zdrowia zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;

10)  nadzoru nad realizacją umów, porozumień na realizację świadczeń zdrowotnych
i programów zdrowotnych;

11)  prowadzenia polityki zdrowotnej;

12)  prowadzenia profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej;

13)  prowadzenia spraw związanych z opiniowaniem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie gminy;

14)  prowadzenia polityki mieszkaniowej;

15)  prowadzenia dokumentacji posiedzeń społecznej komisji mieszkaniowej;

16)  współpracy z zarządcami i właścicielami nieruchomości w sprawie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;

17)  prowadzenia spraw dotyczących przydziału mieszkań;

18)  sprawowania nadzoru nad działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunikacji Miejskiej w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy;

19)   wspierania działań PTBS Sp. z o.o. związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

 

Pełnomocnik ds. osób starszych i niepełnosprawnych

Jolanta Mielczarek

tel. (76) 84 75 155

e-mail: jmielczarek@ug.polkowice.pl

 

Pełnomocnik ds. osób starszych i niepełnosprawnych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)   analizy potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych dotyczących między innymi: dostępu do obiektów użyteczności publicznej, leczenia i rehabilitacji, informacji, bezpiecznego
i swobodnego przemieszczania się oraz korzystania ze środków transportu;

2)   nawiązywania kontaktu z osobami starszymi i niepełnosprawnymi w: Urzędzie, miejscu pracy i nauki jak również w ich środowisku domowym;

3)   współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, kościołami, placówkami oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, urzędem pracy, ośrodkami pomocy społecznej, podmiotami gospodarczymi oraz innymi jednostkami w zakresie problematyki osób starszych i niepełnosprawnych;

4)   inicjowania i prowadzenia działań mających na celu rozpowszechnianie informacji
o programach i formach pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym;

5)   reprezentowania Burmistrza w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi
na rzecz osób niepełnosprawnych;

6)   przedstawiania Burmistrzowi oraz Radzie propozycji rozwiązań problemów osób niepełnosprawnych.

 

 

Gabinet Burmistrza

Dyrektor

Mariola Szymczyk

tel. (76) 84 74 107

e-mail: mszymczyk@ug.polkowice.pl

 

Gabinet Burmistrza wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

1)   organizowania kontaktów Burmistrza z pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy oraz klientami;

2)   przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza i Zastępców Burmistrza;

3)   koordynacji zadań dotyczących obszarów wiejskich Gminy Polkowice;

4)   wspierania Burmistrza w efektywnym komunikowaniu się w relacjach publicznych
o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym;

5)   doskonalenia mechanizmów koordynacji działań informacyjnych gminy, służących zwiększeniu efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz podtrzymaniu zrozumienia i akceptacji otoczenia dla projektów realizowanych przez samorząd;

6)   doradztwa w sprawach związanych ze współpracą gminy z innymi samorządami oraz instytucjami w regionie dolnośląskim, a także pomocy w utrzymaniu kontaktów oraz współdziałania gminy w ramach projektów gospodarczych i społecznych, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

 

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych

Dyrektor

Elżbieta Gałek- Kapusta

tel. (76) 84 74 167

e-mail: egalek_kapusta@ug.polkowice.pl

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)      prowadzenia spraw z zakresu promocji gminy;

2)      koordynacji imprez o charakterze promocyjnym gminy;

3)      zamawiania i kolportażu materiałów promocyjnych gminy;

4)      prowadzenia spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych
z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;

5)      wdrażania i nadzoru nad wdrażaniem projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;

6)      informowania społeczności gminy o możliwościach pozyskiwania środków finansowych
z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;

7)      współpracy ze związkami międzygminnymi i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;

8)      współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

9)      prowadzenia spraw związanych z tworzeniem i realizacją dokumentów strategicznych
i planów rozwoju gminy;

10)  wdrażania w gminie programu Burmistrza w zakresie sportu i rekreacji;

11)  udziału gminy w programach i projektach instytucji zewnętrznych;

12)  wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

13)  wprowadzania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
informacji o działalności gospodarczej;

14)  prowadzenia ewidencji pól biwakowych i obiektów świadczących usługi hotelarskie;

15)  wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie gminy;

16)  prowadzenia czynności kontrolnych działalności przedsiębiorcy;

17)  organizowania prac użyteczności społecznej i nadzoru nad ich przebiegiem;

18)  prowadzenia i aktualizowania Internetowej Bazy Firm;

19)  realizacji programu Gminnego Banku Kadr;

20)  tworzenia i aktualizowania oferty inwestycyjnej gminy;

21)  prowadzenia działań mających na celu pozyskanie nowych inwestycji dla gminy.

 

 

Biuro Radców Prawnych

Kierownik

Robert Kurowski

tel. (76) 84 74 163

e-mail: rkurowski@ug.polkowice.pl

 

Biuro Radców Prawnych wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

1)      opiniowania pod względem prawnym, redakcyjnym i skutków prawnych projektów uchwał, zarządzeń, pism, umów i porozumień;

2)      opiniowania (na wniosek) pod względem prawnym decyzji administracyjnych przygotowanych przez wydziały;

3)      współudziału w przygotowywaniu projektów aktów prawa miejscowego oraz uchwał
o charakterze ogólnym;

4)      obsługi prawnej i doradztwa na rzecz Burmistrza, Rady Miejskiej, wydziałów
i pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu;

5)      prowadzenia zastępstwa procesowego w sprawach sądowych;

6)      opiniowania pod względem prawnym, redakcyjnym i skutków prawnych projektów umów
i porozumień;

7)      wydawania opinii prawnych dotyczących umorzenia wierzytelności oraz zawieranie ugód w sprawach majątkowych;

8)      wydawania opinii prawnych na potrzeby Urzędu;

9)      opiniowania spraw dotyczących udzielania zamówień publicznych;

10)  prowadzenia szkoleń pracowników Urzędu z zakresu obowiązującego prawa;

11)  występowania przed sądami i urzędami w sprawach gminy;

12)  obsługi prawnej sesji Rady;

13)  windykacji bieżących wierzytelności gminy Polkowice;

14)  prowadzenia rejestru centralnego umów;

15)  obsługi prawnej jednostek oświatowych gminy Polkowice.

 

Biuro Rady Miejskiej i Jednostek Pomocniczych

Dyrektor
Tomasz Sawicki 
tel. (76) 75 92 096
e-mail: tsawicki@ug.polkowice.pl

Biuro Rady Miejskiej i Jednostek Pomocniczych realizuje w szczególności zadania
 z zakresu:

1)      obsługi organizacyjno-technicznej Rady i jej komisji;

2)      prowadzenia rejestru centralnego uchwał Rady;

3)      prowadzenia zbiorów uchwał i aktów prawa miejscowego;

4)      prowadzenia zbiorów: zarządzeń Burmistrza oraz zarządzeń kierownika Urzędu;

5)      prowadzenia rejestru centralnego zarządzeń i poleceń Burmistrza oraz zarządzeń Kierownika Urzędu;

6)      realizacji zadań dotyczących wyborów ławników;

7)      współpracy z Młodzieżową Radą Miejską; 

8)      tworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta i gminy oraz przeprowadzania wyborów ich organów; 

9)      obsługi organizacyjno-technicznej jednostek pomocniczych na terenie miasta;

10)  prowadzenia spraw organizacyjnych i prawnych samorządów mieszkańców wsi, w tym
w zakresie realizacji planów finansowo-rzeczowych;

11)  załatwiania spraw bieżących związanych z problemami i potrzebami samorządów mieszkańców wsi;

12)  gromadzenia dokumentacji dotyczącej działalności jednostek pomocniczych;

13)  zlecania jednostkom organizacyjnym gminy i spółkom prawa handlowego, w których gmina jest udziałowcem oraz innym podmiotom, realizacji zadań, z wyłączeniem zadań określonych w § 38 pkt 2 i 3 oraz w § 39 pkt 8, na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz kontrolowania ich realizacji;

14)  tworzenia gminnej rady seniorów;

15)  obsługi technicznej spotkań Burmistrza z mieszkańcami gminy;

16)  koordynowania rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady.

 

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Dyrektor

Lilla Żelem

tel. (76) 84 74 189

e-mail: ok@ug.polkowice.pl

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)      organizacji pracy Urzędu;

2)      prowadzenia spraw kadrowych pracowników Urzędu;

3)      prowadzenia spraw szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu;

4)      prowadzenia spraw systemu zarządzania jakością;

5)      organizowania w Urzędzie praktyk uczniowskich i studenckich oraz staży zawodowych;

6)      prowadzenia kancelarii i punktu informacyjnego;

7)      prowadzenia rejestru centralnego skarg i wniosków oraz koordynowania
ich rozpatrywania;

8)      prowadzenia rejestru centralnego wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;

9)      prowadzenia zbiorów: ogłoszeń i obwieszczeń Burmistrza;

10)  koordynowania realizacji procesu udostępniania informacji publicznej na wniosek;

11)  koordynowania realizacji procesu udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz procesu ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego;

12)  prowadzenia spraw zarządzania ryzykiem;

13)  administrowania budynkami Urzędu;

14)  prowadzenia gospodarki środkami ruchomymi Urzędu;

15)  prowadzenia działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

16)  doręczania przesyłek wysyłanych przez Urząd;

17)  obsługi technicznej spotkań, narad i konferencji.

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Dyrektor

Grażyna Greń

tel. (76) 84 74 127

e-mail: so@ug.polkowice.pl

 

Wydział Spraw Obywatelskich realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)      prowadzenia zbiorów meldunkowych mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, ich aktualizacji na podstawie zgłoszeń meldunkowych i informacji przekazanych przez inne organy prowadzące ewidencję ludności;

2)      przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego;

3)      przyjmowania wniosków o utracie dowodu osobistego i wydawania zaświadczeń
o unieważnieniu dowodu osobistego;

4)      udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych;

5)      udzielania informacji adresowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

6)      przyjmowania zgłoszeń o zameldowanie na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenia ewidencji w tym zakresie;

7)      prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania lub zameldowania osób;

8)      współpracy z organami policji i strażą miejską w zakresie prowadzenia kontroli dyscypliny meldunkowej mieszkańców;

9)      przyjmowania zgłoszeń wymeldowania i zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemców;

10)  sporządzania spisów wyborców dla wyborów i referendów;

11)   organizacji i udziału w działaniach związanych z przeprowadzeniem wyborów
do organów przedstawicielskich Państwa, gminy i innych instytucji i referendów;

12)  bieżącej aktualizacji rejestru wyborców;

13)  wydawania poświadczeń zamieszkania, na żądanie stron, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14)  prowadzenia spraw zbiórek i zgromadzeń publicznych;

15)  koordynowania zagadnień dotyczących repatriacji;

16)  koordynacji prac spisowych realizowanych przez gminę przy narodowym spisie powszechnym.

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

Mariola Adamczyk-Felkel

tel. (76) 84 74 181

e-mail: usc@ug.polkowice.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania w szczególności z zakresu:

1)      rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów;

2)      rejestrowania zdarzeń mających miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

3)      dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego dotyczących:

a)      uzupełniania; prostowania oraz unieważniania treści aktów stanu cywilnego,

b)      wpisywania wzmianek dodatkowych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych, odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu,

c)      wpisywania przypisków do aktów stanu cywilnego;

4)      wydawania zaświadczeń, zezwoleń na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, Prawa o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:

a)     odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego,

b)     zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

c)     zaświadczeń o stanie cywilnym,

d)     zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,

e)     zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,

f)       zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

g)     zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

h)     zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie  z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;

5)      wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imienia i nazwiska;

6)      przyjmowania oświadczeń woli:

a)      o uznaniu ojcostwa,

b)     zmianie imienia lub imion dziecka,

c)      zmianie nazwiska dzieci wskazanych przez małżonków przy rejestracji urodzenia pierwszego dziecka,

d)      o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

e)      o nadaniu dziecku nazwiska, jakie noszą albo będą nosiły wspólne dzieci małżonków,

f)       o wyborze nazwisk małżonków oraz dzieci noszonych po zawarciu małżeństwa;

7)      przyjmowania oświadczeń ostatniej woli i sporządzanie testamentów;

8)      uznawania orzeczeń sądów zagranicznych oraz innych organów zagranicznych;

9)      prowadzenia dokumentacji i wykonywania spraw związanych z przepływem korespondencji zwykłej i konsularnej USC;

10)  rejestrowania i dokonywania zmian w rejestrze PESEL;

11)  nadawania oraz zmiany numeru PESEL;

12)  celebrowania uroczystości rodzinnych;

13)  prowadzenia archiwum rejestracji stanu cywilnego;

14)  prowadzenia sprawozdawczości GUS.

 

 

Wydział Informatyki

Dyrektor

Elżbieta Alt

tel. (76) 84 74 149

e-mail: ealt@ug.polkowice.pl

 

Wydział Informatyki realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)      inspirowania i organizowania prac związanych z wprowadzaniem informatyki w Urzędzie;

2)      opracowania i wdrażania programów informatyzacji i komputeryzacji Urzędu;

3)      planowania oraz dokonywania zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu;

4)      wykonywania prac związanych z modyfikacją istniejących oraz doborem nowych programów wynikających ze zmiany przepisów dotyczących zadań administracji samorządowej oraz wymagań użytkowników;

5)      gospodarowania sprzętem komputerowym w Urzędzie;

6)      prowadzenia działań interwencyjnych związanych z usuwaniem usterek i awarii użytkowanego systemu i sprzętu;

7)      administrowania siecią komputerową Urzędu;

8)      administrowania systemami komputerowymi oraz wykonywania prac związanych
z bieżącą obsługą zainstalowanych systemów informatycznych - tworzenia kopii zapasowych baz danych, profilaktyki antywirusowej, bieżącej obsługi sprzętu komputerowego;

9)      dążenia do integracji poszczególnych systemów informatycznych w celu ułatwienia wymiany informacji w Urzędzie;

10)  administrowania systemami poczty elektronicznej i wymianą informacji;

11)  administrowania elektroniczną skrzynką podawczą;

12)  administrowania Portalem Sprawozdawczym www.stat.gov.pl w zakresie sprawozdań sporządzanych przez Urząd;

13)  prowadzenia spraw związanych z dostępem do sieci Internet;

14)  zakupu i tworzenia baz danych na potrzeby Urzędu oraz administrowanie nimi;

15)  współdziałania w organizacji szkoleń informatycznych (prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera i pracy z zainstalowanymi programami dla pracowników Urzędu);

16)  eksploatacji i utrzymania elektronicznej tablicy na budynku Szkoły Podstawowej nr 3
w Polkowicach oraz publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta;

17)  opracowania, modyfikowania w miarę potrzeb, oraz wdrażania polityki bezpieczeństwa systemów telekomunikacyjnych;

18)  prowadzenia spraw związanych z podpisem elektronicznym;

19)  sporządzania materiałów na sesje Rady w formie elektronicznej;

20)  obsługi informatycznej sesji Rady oraz narad i spotkań Burmistrza;

21)  obsługi programów graficznych (wykonywanie listów gratulacyjnych, zaproszeń, dyplomów itp.).

 

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kierownik

Grzegorz Kardyś

tel. (76) 8474 160

e-mail: cr@ug.polkowice.pl

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)     realizowania spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:

a)     przyjmowania wniosków w zakresie potrzeby wykonywania świadczeń osobistych
i rzeczowych na rzecz obronnego przygotowania terenu i ludności,

b)     nakładania na przedsiębiorców i mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych świadczeń,

c)     prowadzenia rejestracji i ewidencji osób do kwalifikacji wojskowej, a w szczególności:

-          prowadzenia rejestracji i ewidencji mężczyzn i kobiet, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 18 rok życia,

-          poszukiwania osób, które nie zgłosiły się do rejestracji,

-          bieżącej aktualizacji rejestru osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

d)     współudziału w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej, a w szczególności:

-          sporządzania alfabetycznych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego,

-          poszukiwania osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji, a w przypadku stwierdzenia niestawiennictwa nieusprawiedliwionego, kierowanie spraw do sądu,

e)      organizowania akcji kurierskiej,

f)       współdziałania z policją i wojskiem w sprawie usuwania niewybuchów i niewypałów;

2)      planowania działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;

3)      opracowywania planu Obrony Cywilnej gminy oraz nadzoru nad opracowaniem planów Obrony Cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych;

4)      przygotowania i zapewnienia działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;

5)      przygotowania oraz kierowania formacją Obrony Cywilnej;

6)      dokonywania oceny stanu przygotowania Obrony Cywilnej oraz podejmowania przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań;

7)   gospodarowania sprzętem OC, nadzorowania i kontroli stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych OC;

8)      planowania i realizacji zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków Obrony Cywilnej;

9)      kierowania oraz przygotowania ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowania tych działań;

10)  koordynowania akcjami ratunkowymi;

11)  organizacyjno-rzeczowego zabezpieczenia potrzeb w realizacji przedsięwzięć Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie gminy;

12)    wykonywania innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Burmistrza, jako Szefa Obrony Cywilnej gminy oraz wydziału zarządzania kryzysowego Wojewody;

13)  nadzoru i utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych;

14)  przyjmowania zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w ramach postępowania uproszczonego.

 

 

Archiwum zakładowe

Danuta Turczynowska

tel. (76) 84 74 135

e-mail: dturczynowska@ug.polkowice.pl

 

Archiwum zakładowe jest samodzielnym stanowiskiem pracy realizującym w szczególności zadania z zakresu:

1)   przyjmowania dokumentacji;

2)   przechowywania i zabezpieczenia zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenia jej ewidencji;

3)   przeprowadzania skontrum dokumentacji;

4)   porządkowania przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych
w stanie nieuporządkowanym;

5)   udostępniania przechowywanej dokumentacji;

6)   wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;

7)   przeprowadzania kwerend archiwalnych, czyli poszukiwania w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów;

8)   inicjowania brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udziału w jej komisyjnym brakowaniu;

9)   przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania i udziału w ich przekazaniu
do właściwego archiwum państwowego;

10)  sporządzania rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;

11)  doradzania w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.

 

 

Wydział Budżetu i Finansów

Główna Księgowa

Danuta Krawiec

tel. (76) 84 74 136

e-mail: bf@ug.polkowice.pl

 

Wydział Budżetu i Finansów realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)            prowadzenia rachunkowości jednostki;

2)            prowadzenia spraw związanych z wymiarem i poborem należności z tytułów określonych w odrębnych przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej;

3)            kontroli powszechności opodatkowania;

4)            kontroli prawidłowości pobierania i odprowadzania wpływów na rzecz budżetu gminy;

5)            bieżącej kontroli podatkowej oraz kontroli terminów płatności zobowiązań podatkowych;

6)            prowadzenia spraw związanych z udzielaniem ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w granicach posiadanych uprawnień;

7)            wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych;

8)            prowadzenia rejestru podatku od towarów i usług VAT;

9)            opracowania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych, budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;

10)        stałej analizy dochodów i wydatków w zakresie stopnia realizacji planu;

11)        sporządzania sprawozdań finansowych w zakresie prowadzonych spraw;

12)        prowadzenia ewidencji składników mienia gminy;

13)        terminowego regulowania zobowiązań wynikających z faktur, umów i innych tytułów;

14)        sporządzania list wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń, rozliczania składek
na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;

15)        współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; 

16)        prowadzenie księgowości organu finansowego w zakresie planowania i wykonania budżetu gminy oraz księgowości Urzędu;

17)        zgłaszania do ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych

18)        wykonywania i koordynowania czynności związanych z opracowaniem projektu
budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej;

19)         prowadzenia spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych;

20)         prowadzenia spraw związanych z obsługą bankową gminy.

21)        sporządzania sprawozdań finansowych w zakresie prowadzonych spraw;

22)        windykacja niepodatkowych należności budżetowych;

23)        wystawianie faktur VAT;

24)        sporządzanie deklaracji z tytułu podatku VAT oraz rozliczeń w tym zakresie.

 


Biuro Zamówień Publicznych

p.o. Kierownika
Anna Romańska
tel. (76) 84 74 126

e-mail: aromanska@ug.polkowice.pl

Biuro Zamówień Publicznych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1)      opracowywania projektów regulaminów i procedur w sprawie zasad postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;

2)      prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego we współpracy
z wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy, które odpowiadają za ich część merytoryczną;

3)      powoływania i organizowania pracy zespołów przetargowych;

4)      prowadzenia dokumentacji postępowań;

5)      sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;

6)      prowadzenia rejestru umów zawieranych w wyniku postępowań realizowanych
przez Biuro.

 

 

Pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego i pomocy publicznej

Mariola Kurant

tel. (76) 84 74 199

e-mail: mkurat@ug.polkowice.pl

 

Pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego i pomocy publicznej realizuje
w szczególności zadania z zakresu:

1)      wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego;

2)      analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek w okresach kwartalnych oraz przygotowywanie dokumentów i analiz na walne zgromadzenia wspólników;

3)      współpracy z podległymi spółkami oraz wydziałami;

4)      udziału w tworzeniu programów pomocowych oraz opracowywaniu, analizie
i opiniowaniu wniosków, projektów decyzji i umów w sprawach udzielenia pomocy publicznej;

5)      sporządzania informacji o udzielonej pomocy publicznej do celów sprawozdawczych;

6)      współpracy z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

 

 

Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Elżbieta Alt

tel. (76) 84 74 149

e-mail: ealt@ug.polkowice.pl

 

Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji realizuje
w szczególności zadania z zakresu:

1)      opracowania, weryfikacji, aktualizacji, udostępniania i przechowywania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

2)        nadzoru nad realizacją Polityki Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

3)        zapewnienia, że procesy potrzebne w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji są ustanowione, wdrożone i utrzymywane;

4)        planowania prac dotyczących systemu zarządzania i nadzoru nad ich realizacją;

5)        przedstawiania Burmistrzowi rocznych sprawozdań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz realizacji celów, jak również informowania o skuteczności funkcjonującego SZBI;

6)        zarządzania audytami wewnętrznymi w zakresie nadzorowania zespołu audytorów, planowania audytów i nadzoru nad ich realizacją oraz działaniami poaudytowymi;

7)        inicjowania oraz nadzorowania działań wdrożeniowych, korygujących
i zapobiegawczych;

8)        organizacji przeglądów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz nadzoru nad realizacją ustaleń wynikających z przeglądów;

9)        nadzorowania szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

10)    powiadamiania kierownictwa o działalności niezgodnej z obowiązującą w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

11)    zarządzania analizą ryzyka jako kluczowym narzędziem SZBI;

12)    zarządzania zabezpieczeniami aktywów informacyjnych w sposób adekwatny do celów stosowania zabezpieczeń.Opublikował: 2003-06-20 15:21:55 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Lilla Żelem - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Aktualizował: 2018-01-23 12:55:26 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice