Jednostki pomocniczne gminy 

 
 

 Organizacja i zadania jednostek pomocniczych

Organizację jednostek pomocniczych gminy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806), oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie statutu jednostek pomocniczych gminy.

Zadania jednostek pomocniczych (wypis ze statutu jednostek pomocniczych):

§4

1. zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
2. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, rozwijania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, upowszechniania kultury, utrzymania porządku, spokoju i czystości,
3. sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.

§5

1. Sołectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu wszelkich rozstrzygnięć prawnych i administracyjnych dotyczących Sołectwa a w szczególności opiniuje:
a. plan zagospodarowania przestrzennego gminy,
b. lokalizacje inwestycji komunikacyjnych, przemysłowych i działalności uciążliwej dla otoczenia i środowiska naturalnego znajdujących się na terenie sołectwa,
c. działalność naruszającą stosunki wodne,
d. dostosowanie organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, opiekuńczo-wychowawczych – do potrzeb mieszkańców wsi,
e. występowanie do Organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza własne możliwości sołectwa,
f. Organy Gminy powiadamiają niezwłocznie sołectwo o podejmowanych i projektowanych rozstrzygnięciach.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 27227
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Nowakowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Nowakowski
Czas wytworzenia: 2003-06-23 15:40:29
Czas publikacji: 2018-08-14 11:30:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak