Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018-2028 

 
 

Rozstrzygnięcie otwartego naboru wniosków na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji na rok 2019.

 

Protokół z dnia 16 listopada 2018 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Polkowice.

 

Obwieszczenie burmistrza Polkowic z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjętego na postawie uchwały Nr XXXII/460/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018-2028

 

Uchwała Nr XXXIII/461/18 z dnia 31-08-2018 w sprawie Specjalnej Strefy Rewitalizacji w gminie Polkowice

 

Uchwała Nr XXXII/460/18 z dnia 30-08-2018 w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018-2028

 

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018-2028.

 

Konsultacje społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice 
na lata 2018 – 2028

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018 – 2028

Formularz konsultacji społecznych

Formularz konsultacji społecznych

Formularza elektroniczny konsultacji społecznych: http://polkowice-gprprojekt.badanie.net/

 

 

Obwieszczenie burmistrza Polkowic z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/420/18 z dnia 17-04-2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice

 

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice (z zaznaczoną zmianą poprzez podkreślenie tekstu)

Mapa przedstawiająca zmianę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice, gdzie obszar rewitalizacji (obejmujący część obszaru zdegradowanego) został zaznaczony na mapie kolorem różowym, a dodany fragment powierzchni - kolorem niebieskim

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice

załącznik nr 1 do uchwały – mapy

załącznik nr 2 do uchwały - Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice

Formularz konsultacji

Formularz konsultacji

Link do formularza konsultacyjnego:

https://polkowice-zmiana-or.webankieta.pl/


 

Obwieszczenie Burmistrza Polkowic z dnia 12 lutego 2018 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę Nr XXIV/355/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

UWAGA – WYDŁUŻA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
DO DNIA 9 STYCZNIA 2018 ROKU!

W związku z realizacją uchwały nr XXIV/355/17 Rady Miejskiej w Polkowicach  z dnia  24 listopada 2017 r. w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice oraz pracami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2028 dla gminy Polkowice, wydłuża się możliwość zgłaszania propozycji projektów na obszarze rewitalizacji do dnia 09-01-2018 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją uchwały nr XXIV/355/17 Rady Miejskiej w Polkowicach  z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice oraz pracami związanymi z przygotowaniem Programu Rewitalizacji zapraszamy do składania propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do  05-01-2018.

Co do zasady  projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją.  Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie.

Obszar objęty rewitalizacją to: Dąbrowa, Tarnówek,  Polkowice (ul. Krokusowa, ul. Chocianowska (nr 29 – 33), ul. Głogowska, ul. Kominka, ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Andrzeja Kmicica, ul. Spółdzielcza, ul. Michała Wołodyjowskiego, ul. Krótka, Ratowników, ul. 11 Lutego ul. 3-go Maja, ul. Henryka Dąbrowskiego, ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Henryka Sucharskiego, ul. Akacjowa, ul. Klonowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Harcerska, ul. Andrzeja Małkowskiego, ul. Młodych, ul. Szarych Szeregów, ul. Kamila Baczyńskiego, ul. Janusza Korczaka, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Miłosna).

Aby zgłosić projekt należy wystąpić do koordynatora rewitalizacji w urzędzie gminy z prośbą o przyznanie kodu umożliwiającego  dostęp do systemu elektronicznego. Zgłoszenie należy wysyłać e-mailem na adres jromanik@ug.polkowice.pl  W zgłoszeniu należy podać:  nazwę podmiotu, adres,  imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz  liczbę projektów jaką  podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla  każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem https://polkowice-projekty.webankieta.pl/ i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu rewitalizacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza. Dla ułatwienia można pobrać przykład wypełnionego formularza. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym projektem  Przykładowy projekt formularza.

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować telefonicznie na numer (+48) 76 84-74-152  w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub za pośrednictwem e-maila na adres jromanik@ug.polkowice.pl

Projekty, które zostaną zgłoszone w terminie będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji w Programie Rewitalizacji. Projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną    umieszczone na liście projektów w programie.

UWAGA: umieszczenie projektu na liście nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację, a oznacza umożliwienie ubiegania się o dotację w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami. 

 

 

Wszystkich mieszkańców wyznaczonych Obszarów Rewitalizacji zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.

Badanie ankietowe jest anonimowe, prowadzone w celu poznania Państwa opinii na temat problemów występujących na obszarze wyznaczonym Uchwałą nr XXIV/355/17 Rady Miejskiej w Polkowicach  z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice.

Państwa ocena umożliwi jak najlepszy dobór działań w zakresie kompleksowej  i zintegrowanej rewitalizacji.

Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest pod adresem: https://polkowice-mieszkancy.webankieta.pl/

Ankietę można również pobrać i wydrukować (Ankieta). Wypełnioną ankietę w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, pok. nr 10.

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/355/17 z dnia 24-11-2017 w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice

 

 

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Polkowice

Treść raportu

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Polkowice obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

Projekt uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Formularz konsultacji

 

Link do ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/295429/polkowice-konsultacje-obszarow.html

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 7 września 2017 r. 

Burmistrz Polkowic działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1023) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Polkowice obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

Treść obwieszczenia

Treść obwieszczenia

 

Link do ankiety elektronicznej:

https://www.webankieta.pl/ankieta/295429/polkowice-konsultacje-obszarow.html

 

Załączniki

Obwieszczenie burmistrza Polkowic z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjętego na postawie uchwały Nr XXXII/460/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018-2028

Data: 2018-09-11 13:27:42 Rozmiar: 2.32M Format: .pdf Pobierz

Protokół z dnia 16 listopada 2018 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Polkowice

Data: 2018-12-06 15:18:49 Rozmiar: 707.53k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 79/19 Burmistrza Polkowic

Data: 2019-01-25 13:54:22 Rozmiar: 1.12M Format: .pdf Pobierz

Protokół z dnia 28 stycznia 2019 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Polkowice

Data: 2019-01-29 12:30:51 Rozmiar: 1.94M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1748
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Gubar
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Gałek-Kapusta
Czas wytworzenia: 2017-09-06 13:28:07
Czas publikacji: 2019-01-29 12:30:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak